Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-3SL2 Kod Erasmus / ISCED: 08.353 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie cz. 2
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów przystępujących do zajęć seminaryjnych jest na poziomie gwarantującym przygotowanie i obronę pracy licencjackiej


.

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci rozprawy licencjackiej i przygotowanie do jej obrony

.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 1 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr 2

Wymagania wstępne: Zaawansowana, uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich w odniesieniu do epoki historycznej, w ramach której mieści się realizowany temat rozprawy licencjackiej.

Ramy merytoryczne zajęć:

W oparciu o posiadane i rozwijane na seminarium kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem promotora projekt badawczy w postaci rozprawy licencjackiej.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach......................................................30X1godz.= 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami...........30X1godz .= 30godz.

Realizacja zadań projektowych...................................30X1godz.= 30 godz.

Razem………………………………………………….......................................90 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela.…60 godz. 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym…..................................…30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie 3 pkt ECTS

Literatura:

1) A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

2) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

3) E. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

4) H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

5) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

6) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

7) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

8) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

9) J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

10) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Warszawa 2016.

11) Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

12) Standardy pracy licencjackiej na kierunku historia – (Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB)

13) T. Buksiński, Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, Poznań 1982.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji seminarzysty):

K1A_W01: Posiada wiedzę ogólną z zakresu historii, w której zdobywaniu za punkt wyjścia przyjąć należy ogólną wiedzę historyczną na poziomie 4 KRK.

K1A _W02: Zna różne kierunki badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, gender history itp.

K1A _W03: Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

K1A _U13: Wykorzystując zdobyte w toku studiów historycznych kompetencje formułuje własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itp. w sposób krytyczny i obiektywny.

K1A _U14: Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej.

K1A _K10: Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

K1A _K11: Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany za przygotowane pracy licencjackiej

.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik, Rafał Kosiński, Adam Miodowski, Jan Snopko
Prowadzący grup: Piotr Chomik, Rafał Kosiński, Adam Miodowski, Jan Snopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

.

Pełny opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

.

Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.