Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika kognitywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-2LOK Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika kognitywna
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiotem logiki kognitywnej są wybrane logiki nieklasyczne i ich zastosowania w teorii informacji i komunikacji. Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu wybranych systemów logik nieklasycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, kognitywistyka

Rok studiów: II, semstr III

Wymagania wstępne: logika formalna.

Wykład: 15 godz., Ćwiczenia: 15 godz.

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS:

Bilans nakładu pracy własnej studenta:

Udział w wykładach – 15

Udział w ćwiczeniach – 15

Udział w konsultacjach – 5

Przygotowanie do zajęć – 25

Lektura tekstów – 15

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 10

Przygotowanie do egzaminu – 10

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 1

o charakterze praktycznym 60 2

Literatura:

1. Wójcicki R. ,Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar ,2003 .

2. Perzanowski J., Logiki modalne a filozofia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1989.

3. Świrydowicz K, Podstawy logiki modalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

4. Lechniak M., Przekonania i zmiana przekonań, Wydawnictwo KUL, 2011.

5. Indrzejczak A., Hybrydowe systemy dedukcyjne w logikach modalnych, Uniwersytet Łodzki, 2006

6. Surowik D. Logika, wiedza i czas. Problemy i metody temporalno-logicznej reprezentacji wiedzy, Wydawnictwo UwB, 2013.

Efekty uczenia się:

1. Ma podstawową wiedzę o wybranych systemach logik nieklasycznych (W).

2. Posiada wiedzę dotyczącą formalnej reprezentacji procesów poznawczych (W).

3. Ma wiedzę na temat podstawowych twierdzeń logiki modalnej (W, Ćw.).

4. Potrafi ująć procesy poznawcze przy zastosowaniu elementarnych metod logicznych. (Ćw.)

5. Potrafi zidentyfikować podstawowe struktury formalne zjawisk poznawczych (Ćw.)

6. Potrafi współdziałać w grupie (Ćw.)

7. Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kompetencji logicznych. (W, Ćw.)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są aktywnymi uczestnikami wykładu (zadają pytania, oczekiwane są ich komentarze i przykłady do wykładanego materiału). Ćwiczenia uczą formalnych metod logiki nieklasycznej.

Wykład zaliczony jest na podstawie egzaminu.

Ocena z ćwiczeń jest wypadkową oceny z pisemnego kolokwium (70%) i aktywności (30%).

Liczba dopuszczalnych nieobecności: zgodnie z regulaminem studiów. Odpracowanie nieobecności na zajęciach możliwe na podstawie pracy pisemnej zgodnej z treścią zajęć, na których student był nieobecny. Wymiar godzin na przygotowanie tej pracy jest zgodny z wymiarem czasu nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Surowik
Prowadzący grup: Dariusz Surowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.