Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski – lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-1JAN Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski – lektorat
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Lektorat obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej

i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków / tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny, itp.

Pełny opis:

Lektorat języka angielskiego: Socjologia,studia stacjonarne II stopnia, I rok, semestr I, 30 godzin

Przedmiot obowiązkowy - ćwiczenia: zaliczenie po I semestrze.

Punkty ECTS 3.

Ogólny nakład pracy studenta: 80 godzin w tym udział w ćwiczeniach: 30 godzin; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 45 godzin; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami;

wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin - 30 , Punkty ECTS 1.

o charakterze praktycznym : liczba godzin - 50 Punkty ECTS - 2.

Literatura:

de Chazal E., McCarter S., Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2016.

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills, advanced, OUP, 2016.

McCarthy M., O'Dell F., English Vocabulary in Use, advanced, CUP, 2013.

Latham - Koening Ch., Oxenden C., English File, advanced, OUP, 2016. itp.

wybrane artykuły ze stron internetowych

Britannica Online Encyclopedia, www.britannica.com

Encyklopedia PWN, encyklopedia.pwn.pl

The Department of Sociology at Harvard, sociology.fas.harvard.edu

UC Berkeley Sociology, sociology.berkeley.edu

University of Oxford, Sociology, www.sociology.ox.ac.uk

Instytut Filozofii i Socjologii PAN www.ifispan.pl/en/, itp.

wybrane artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych i wydawców

www.un.org ( UN News). www.reuters.com ( Reuters), www.thenews.pl ( Polskie Radio dla Zagranicy, English Section), www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan) itp.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu lektoratu student:

S2_W02 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej

S2_U27 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty socjologiczne w języku obcym

S2_U28 potrafi sprawnie komunikować się w języku obcym z szerokim wykorzystaniem terminologii socjologicznej

S2_K14 ma świadomość znaczenia kompetencji językowych o konieczności korzystania z publikacji zagranicznych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po 30 godzinach ćwiczeń . Przedmiot kończy się zaliczeniem

Warunki zaliczenia przedmiotu

- zaliczenie na minimum 50 % prac pisemnych, sprawdzianów i kartkówek

- ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć

- ocena efektów pracy zespołowej

- w przypadku nieobecności studenta zobowiązany jest on do pisemnego lub ustnego streszczenia artykułu kierunkowego o długości 1 strony A4 w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.