Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne na rynkach kapitałowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2TIRK Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne na rynkach kapitałowych
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka i ekonometria
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zaprezentowanie możliwości jakie dają programy komputerowe służące analizie i prognozowaniu cen na giełdzie papierów wartościowych oraz zapoznanie z zasadami klasycznych i nowoczesnych metod analizy rynku kapitałowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauk społecznych: dyscyplina: ekonomia i finanse 50%; dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka 50%

Rok studiów:2, semestr: 3

Prerekwizyty: Informatyka ekonomiczna

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 10h = 10h

udział w konsultacjach 4h = 4h

przygotowanie do testu i udział w nim 4+2h = 6h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 6+2h = 8h

realizacja prezentacji multimedialnych 5h = 5h

przygotowanie prac pisemnych 5h = 5h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 38 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 41 godzin, 1,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jajuga K. Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, Ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 2008

2. Siemieniuk N., Kilon J., Technologie informatyczne na rynku kapitałowym, Wyd. WSFiZ, Białystok 2006

3. Siemieniuk N.: Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2001

Literatura uzupełniająca:

4. Materiały edukacyjno-informacyjne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, (akty prawne, materiały edukacyjne serwisu inwestorskiego), dostępne w serwisie: www.gpw.pl

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki analizy rynku kapitałowego.K_IE1A_W14

Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu programów komputerowych do wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych.K_IE1A_W04

Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik analizy rynków kapitałowych.K_IE1A_W04

Potrafi przygotować prace i prezentacje poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu studiowanego kierunku.K_IE1A_U28

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w dziedzinie technologii informatycznych na rynkach kapitałowych.K_IE1A_K01

K_IE1A_K05

Potrafi współdziałać i pracować w grupie.K_IE1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.