Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunek prawdopodobieństwa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-FS1-2RP1 Kod Erasmus / ISCED: 11.102 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa I
Jednostka: Instytut Matematyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia matematyki finansowej- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna II 0600-FS1-1AM2
Kombinatoryka 0600-FS1-1KOM

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Student po odbyciu kursu winien posiadać umiejętność obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych, wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i innych parametrów rozkładów; analizowania podstawowych schematów doświadczalnych, w tym schematu Bernoulliego; badania niezależności zmiennych losowych; stosowania twierdzeń granicznych; a także rozumienia podstawowej literatury dotyczącej tematyki, w tym zdolność do samodzielnego pogłębiania i poszerzania wiedzy w danym zakresie.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna II, Kombinatoryka

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x2h = 10h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 15h + 4h = 19h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 74 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 65 godzin, 2 ECTS

Literatura:

1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Script, Warszawa 2004

2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Script. Warszawa 2006

3. J.K. Misiewicz, Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami, Script, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Posiada ogólną wiedzę dotyczącą klasycznych zagadnień probabilistycznych, zmiennych losowych oraz ich podstawowych parametrów, praw wielkich liczb i twierdzeń granicznych. K_W04

Zna pojęcie i podstawowe własności prawdopodobieństwa. K_W05, K_W12

Zna podstawowe schematy rachunku prawdopodobieństwa, w tym schemat Bernoulliego. K_W03, K_W05

Potrafi podać przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują. K_U31, K_U33

Potrafi wyznaczyć parametry rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym i ciągłym. K_U31, K_U33

Potrafi zbudować model probabilistyczny dla danego zdarzenia losowego oraz wskazać metodę obliczenia prawdopodobieństwa. K_U30, K_U31, K_U32, K_U33

Umie stosować podstawowe schematy rachunku prawdopodobieństwa, w tym wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa. K_U30, K_U31, K_U32, K_U33

Zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie rachunku prawdopodobieństwa. K_K01

Umie opisywać zjawiska losowe w otaczającym go świecie, wraz z właściwym użyciem języka i pojęć probabilistycznych. K_K03, K_W12

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.