Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka w ubezpieczeniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-FS1-3MU Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka w ubezpieczeniach
Jednostka: Instytut Matematyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia matematyki finansowej- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna III 0600-FS1-2AM3
Badania operacyjne 0600-FS1-2BOP
Ekonometria 0600-FS1-3EKO
Rachunek prawdopodobieństwa I 0600-FS1-2RP1
Statystyka matematyczna 0600-FS1-2SM

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia: rozumienie analitycznych modeli trwania życia, umiejętność budowy i interpretacji tablic trwania życia, metod obliczania składek netto ubezpieczeń i rent życiowych, metod obliczania rezerw matematycznych i wartości polisy ubezpieczeniowej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 6

Prerekwizyty: Ekonometria, Badania operacyjne, Analiza matematyczna III, Rachunek prawdopodobieństwa I, Statystyka matematyczna

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 68 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin, 2 ECTS

Literatura:

1 Błaszczyszyn B., Rolski T., Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004

2. Bowers N.L, Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D., Nesbitt C., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Illinois, 1997

3. Skałba M., Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna podstawowe pojęcia z modelem demograficznym tj. zmienne losowe opisujące przyszły czas życia x-latka, tablic trwania życia, hipotezy interpolacyjne dla wieków ułamkowych.K_W01

Potrafi wymienić oraz scharakteryzować typy polis ubezpieczeń na życie, typy podstawowych rent życiowych, podstawowe modele składek i umów ubezpieczeniowych.K_W03

Posługuje się notacją aktuarialną.K_U29, K_U30

Wyznacza prawdopodobieństwa przeżycia i śmierci na podstawie funkcji przeżycia, natężenia śmiertelności oraz tablic trwania życia i stosuje hipotezy interpolacyjne.K_U34, K_U35

Wyznacza jednorazowe składki netto w podstawowych typach polis ubezpieczeniowych oraz rent życiowych.K_U34, K_U35

Potrafi pracować zespołowo przy opracowywaniu wzorów polis.K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Ostaszewska
Prowadzący grup: Urszula Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.