Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organy kontroli i ochrony prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN1-2OKO Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Organy kontroli i ochrony prawa
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu Organy kontroli i ochrony prawa jest przede wszystkim zapoznanie studentów z konstytucyjnym i ustawowym systemem organów państwa realizujących funkcję kontrolną i ochrony prawa w Polsce.

Dodatkowo ukazana jest ich rola w systemie ustrojowym RP oraz praktyka funkcjonowania.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są 3 rodzaje organów ochrony prawnej:

Organy rozstrzygające (orzekające),

Organy kontroli legalności,

Rzecznicy i organy obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach dodatkowo z elementami praktyki funkcjonowania tych organów. Omawiane są: sądy i trybunały, NIK, Prokuratura, IPN, Krajowa Administracja Skarbowa, Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UODO, formacje policyjne i zabezpieczającym, służby ochrony władz, służby specjalne, straże lokalne i sektorowe, inspekcje, organy nadzoru budowlanego, organy ochrony konserwatorskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i organy obsługi prawnej.

Dodatkowo na tym tle przedstawiona jest rola i zadania Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów w zakresie kontroli i ochrony prawa.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. 3

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja multimedialna, konsultacje

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2014,

2. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010,

3. H. Zięba-Załucka, Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP, Rzeszów 2000,

4. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.,

5. Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów kontroli i ochrony prawa.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach (K_W03)

- ma podstawową wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami (K_W04)

W zakresie umiejętności:

- potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa (K_U04)

- wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej (K_U08)

W zakresie kompetencji społecznych:

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (K_K01)

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk, Patryk Zabrocki
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk, Patryk Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Organy kontroli i ochrony prawa jest przede wszystkim zapoznanie studentów z konstytucyjnym i ustawowym systemem organów państwa realizujących funkcję kontrolną i ochrony prawa w Polsce.

Dodatkowo ukazana jest ich rola w systemie ustrojowym RP oraz praktyka funkcjonowania.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. 3

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja multimedialna, konsultacje

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

Zgodna z wykazem wskazanym w cz. A sylabusa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.