Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN1-3PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa podatkowego pozwoli na studiach II stopnia przejść do analizy zagadnień związanych z systemem prawa podatkowego, a więc konstrukcją podatków i opłat składających się na ten system.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr. I st./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin (wykład)

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 3

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15 godz.( w tym 7 godzin w e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 37,5 godz., udział w konsultacjach - 28,5 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (co odpowiada 1,5 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (co odpowiada 1,5 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2019

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2019

Efekty uczenia się:

K_W03 -absolwent ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach

K_W08 -absolwent ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa

K_W12 - absolwent zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę także z zakresu administracji oraz posiada wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

K_U01 -absolwent potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne z zakresu administracji

K_U07 - -absolwent potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych

K_U12 - -absolwent posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_K03 - -absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

K_K07 --absolwent potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w formie stacjonarnej (w wymiarze 8 godzin) i w formie e-learningu (w wymiarze 7 godzin). Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uprzednie uzyskanie z testów do rozwiązania w ramach e-learningu (które weryfikują wiedzę przewidzianą w ramach ośmiu modułów) przynajmniej 30 z możliwych 40 pkt.

Forma zaliczenia przedmiotu: test obejmujący zagadnienia zrealizowane na wykładzie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.