Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN1-3PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa podatkowego pozwoli na studiach II stopnia przejść do analizy zagadnień związanych z systemem prawa podatkowego, a więc konstrukcją podatków i opłat składających się na ten system.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Zakres przedmiotowy Ordynacji. Interpretacje prawa podatkowego (istota interpretacji, rodzaje interpretacji, tryb wydawania).

2. Zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe (charakter, zakres, tryb orzekania o odpowiedzialności), oszacowanie (istota, przesłanki, metody).

3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (rodzaje, cel, tryb zastosowania).

4. Terminy płatności podatku (rodzaje, sposób liczenia, przedłużanie terminów), zaległość podatkowa (świadczenia uznawane za zaległość podatkową, konsekwencje powstania zaległości podatkowej) oraz odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

5. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych:

- sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (efektywne i nieefektywne)

- zapłata podatku (sposoby zapłaty, termin zapłaty, zaliczenie wpłaty, zaokrąglanie)

- pobór podatku przez płatnika lub inkasenta

- potrącenie – istota i tryb

- przeniesienie własności rzeczy lub praw – istota i tryb

- przejęcie własności w postępowaniu egzekucyjnym

- umorzenie

- przedawnienie – istota przedawnienia w prawie podatkowym, rodzaje przedawnienia (prawa do wydania decyzji ustalającej oraz zobowiązania podatkowego), terminy przedawnienia, przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminów przedawnienia

- zaniechanie poboru – istota i tryb

- zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku

6. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

- rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

- przesłanki zastosowania ulg w spłacie

- umorzenie – charakterystyka instytucji

- odroczenie terminu płatności – charakterystyka instytucji

- rozłożenie na raty - charakterystyka instytucji

- tzw. współdecydowanie organów w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych

- stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców – specyfika rozwiązań

7. Nadpłata (pojęcie, data powstania, tryb orzekania o nadpłacie, terminy zwrotu, oprocentowanie nadpłat).

8. Korekta deklaracji, podpisywanie deklaracji przez pełnomocników, informacje podatkowe, rachunki (zasady wystawiania, wymogi, którym rachunki powinny odpowiadać), zasady odpowiedzialności solidarnej w Ordynacji podatkowej.

9. Prawa i obowiązku następców prawnych:

- istota następstwa prawnego w zakresie obowiązków publicznoprawnych

- kategorie następców prawnych wskazanych w o.p.

- zasady orzekania o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców

- następstwo prawne w przypadku śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

- tryb zwrotu nadpłat przypadających spadkodawcy

10. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (zasady i zakres odpowiedzialności, tryb orzekania o odpowiedzialności, kategorie osób trzecich).

11.Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

12. Pojęcie postępowania podatkowego, zasady ogólne postępowania podatkowego.

13. Podmioty postępowania podatkowego (pojęcie strony postępowania, podmioty działające na prawach strony, pełnomocnik strony postępowania), wyłączenie pracownika i organu podatkowego (przesłanki, tryb).

14. Postępowanie przed organem I instancji:

- terminy załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym

- skarga na bezczynność organu

- doręczanie pism w postępowaniu podatkowym

- wezwania

- przywracanie terminów procesowych

- wszczęcie postępowania podatkowego

- protokoły i adnotacje

- dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania dowodowego)

- zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma)

- decyzje podatkowe

- postanowienia w postępowaniu podatkowym

15. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym (odwołania, zażalenia, organy właściwe w postępowaniu odwoławczym, rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych) oraz tryby nadzwyczajne wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych.

16. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2005.

3. Dowgier R., Prawo podatkowe – ściąga akademicka, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. V, Warszawa 2013.

3. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wyd. V, Warszawa 2013.

4. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia będzie zapoznanie się studentów z obecnie obowiązującym w Polsce systemem podatkowym. Studenci poznają podstawowe zagadnienia ogólne związane z prawem podatkowym, a następnie zasady funkcjonowania poszczególnych podatków. Dodatkowo poznają najnowsze orzecznictwo dotyczące omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w 50% w formie stacjonarnej i 50% w formie e-learningu. Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej 70% punktów z testów rozwiązywanych w e-learningu.

Egzamin pisemny ma formę testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa podatkowego pozwoli na studiach II stopnia przejść do analizy zagadnień związanych z systemem prawa podatkowego, a więc konstrukcją podatków i opłat składających się na ten system.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

I Wykład 1 - 4 godziny

1. Pojęcie podatku, konstrukcja wewnętrzna podatku (podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, tryb i warunki płatności, ulgi, zwolnienia i wyłączenia), funkcje podatków, klasyfikacje podatków.

2. Zakres przedmiotowy Ordynacji. Interpretacje prawa podatkowego (istota interpretacji, rodzaje interpretacji, tryb wydawania).

3. Zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe (charakter, zakres, tryb orzekania o odpowiedzialności), oszacowanie (istota, przesłanki, metody).

4.Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (rodzaje, cel, tryb zastosowania).

II Wykład 2 - 4 godziny

1. Terminy płatności podatku (rodzaje, sposób liczenia, przedłużanie terminów), zaległość podatkowa (świadczenia uznawane za zaległość podatkową, konsekwencje powstania zaległości podatkowej) oraz odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

2. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych:

- sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (efektywne i nieefektywne)

- zapłata podatku (sposoby zapłaty, termin zapłaty, zaliczenie wpłaty, zaokrąglanie)

- pobór podatku przez płatnika lub inkasenta

- potrącenie – istota i tryb

- przeniesienie własności rzeczy lub praw – istota i tryb

- przejęcie własności w postępowaniu egzekucyjnym

- umorzenie

- przedawnienie – istota przedawnienia w prawie podatkowym, rodzaje przedawnienia (prawa do wydania decyzji ustalającej oraz zobowiązania podatkowego), terminy przedawnienia, przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminów przedawnienia

- zaniechanie poboru – istota i tryb

- zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku.

III. Wykład 3 - 4 godziny

1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

- rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

- przesłanki zastosowania ulg w spłacie

- umorzenie – charakterystyka instytucji

- odroczenie terminu płatności – charakterystyka instytucji

- rozłożenie na raty - charakterystyka instytucji

- tzw. współdecydowanie organów w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych

- stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców – specyfika rozwiązań

2. Nadpłata (pojęcie, data powstania, tryb orzekania o nadpłacie, terminy zwrotu, oprocentowanie nadpłat).

3. Korekta deklaracji, podpisywanie deklaracji przez pełnomocników, informacje podatkowe, rachunki (zasady wystawiania, wymogi, którym rachunki powinny odpowiadać), zasady odpowiedzialności solidarnej w Ordynacji podatkowej.

IV. Wykład 4 - 4 godziny

1. Prawa i obowiązku następców prawnych:

- istota następstwa prawnego w zakresie obowiązków publicznoprawnych

- kategorie następców prawnych wskazanych w o.p.

- zasady orzekania o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców

- następstwo prawne w przypadku śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

- tryb zwrotu nadpłat przypadających spadkodawcy

2. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (zasady i zakres odpowiedzialności, tryb orzekania o odpowiedzialności, kategorie osób trzecich).

3.Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

4. Pojęcie postępowania podatkowego, zasady ogólne postępowania podatkowego.

5. Podmioty postępowania podatkowego (pojęcie strony postępowania, podmioty działające na prawach strony, pełnomocnik strony postępowania), wyłączenie pracownika i organu podatkowego (przesłanki, tryb).

6. Postępowanie przed organem I instancji:

- terminy załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym

- skarga na bezczynność organu

- doręczanie pism w postępowaniu podatkowym

- wezwania

- przywracanie terminów procesowych

- wszczęcie postępowania podatkowego

- protokoły i adnotacje

- dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania dowodowego)

- zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma)

- decyzje podatkowe

- postanowienia w postępowaniu podatkowym

7. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym (odwołania, zażalenia, organy właściwe w postępowaniu odwoławczym, rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych) oraz tryby nadzwyczajne wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych.

8. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2005.

3. Dowgier R., Prawo podatkowe – ściąga akademicka, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. V, Warszawa 2013.

3. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wyd. V, Warszawa 2013.

4. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa podatkowego pozwoli na studiach II stopnia przejść do analizy zagadnień związanych z systemem prawa podatkowego, a więc konstrukcją podatków i opłat składających się na ten system.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

I Wykład 1 - 4 godziny

1. Pojęcie podatku, konstrukcja wewnętrzna podatku (podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, tryb i warunki płatności, ulgi, zwolnienia i wyłączenia), funkcje podatków, klasyfikacje podatków.

2. Zakres przedmiotowy Ordynacji. Interpretacje prawa podatkowego (istota interpretacji, rodzaje interpretacji, tryb wydawania).

3. Zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe (charakter, zakres, tryb orzekania o odpowiedzialności), oszacowanie (istota, przesłanki, metody).

4.Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (rodzaje, cel, tryb zastosowania).

II Wykład 2 - 4 godziny

1. Terminy płatności podatku (rodzaje, sposób liczenia, przedłużanie terminów), zaległość podatkowa (świadczenia uznawane za zaległość podatkową, konsekwencje powstania zaległości podatkowej) oraz odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

2. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych:

- sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (efektywne i nieefektywne)

- zapłata podatku (sposoby zapłaty, termin zapłaty, zaliczenie wpłaty, zaokrąglanie)

- pobór podatku przez płatnika lub inkasenta

- potrącenie – istota i tryb

- przeniesienie własności rzeczy lub praw – istota i tryb

- przejęcie własności w postępowaniu egzekucyjnym

- umorzenie

- przedawnienie – istota przedawnienia w prawie podatkowym, rodzaje przedawnienia (prawa do wydania decyzji ustalającej oraz zobowiązania podatkowego), terminy przedawnienia, przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminów przedawnienia

- zaniechanie poboru – istota i tryb

- zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku.

III. Wykład 3 - 4 godziny

1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

- rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

- przesłanki zastosowania ulg w spłacie

- umorzenie – charakterystyka instytucji

- odroczenie terminu płatności – charakterystyka instytucji

- rozłożenie na raty - charakterystyka instytucji

- tzw. współdecydowanie organów w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych

- stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców – specyfika rozwiązań

2. Nadpłata (pojęcie, data powstania, tryb orzekania o nadpłacie, terminy zwrotu, oprocentowanie nadpłat).

3. Korekta deklaracji, podpisywanie deklaracji przez pełnomocników, informacje podatkowe, rachunki (zasady wystawiania, wymogi, którym rachunki powinny odpowiadać), zasady odpowiedzialności solidarnej w Ordynacji podatkowej.

IV. Wykład 4 - 4 godziny

1. Prawa i obowiązku następców prawnych:

- istota następstwa prawnego w zakresie obowiązków publicznoprawnych

- kategorie następców prawnych wskazanych w o.p.

- zasady orzekania o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców

- następstwo prawne w przypadku śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

- tryb zwrotu nadpłat przypadających spadkodawcy

2. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (zasady i zakres odpowiedzialności, tryb orzekania o odpowiedzialności, kategorie osób trzecich).

3.Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

4. Pojęcie postępowania podatkowego, zasady ogólne postępowania podatkowego.

5. Podmioty postępowania podatkowego (pojęcie strony postępowania, podmioty działające na prawach strony, pełnomocnik strony postępowania), wyłączenie pracownika i organu podatkowego (przesłanki, tryb).

6. Postępowanie przed organem I instancji:

- terminy załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym

- skarga na bezczynność organu

- doręczanie pism w postępowaniu podatkowym

- wezwania

- przywracanie terminów procesowych

- wszczęcie postępowania podatkowego

- protokoły i adnotacje

- dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania dowodowego)

- zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma)

- decyzje podatkowe

- postanowienia w postępowaniu podatkowym

7. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym (odwołania, zażalenia, organy właściwe w postępowaniu odwoławczym, rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych) oraz tryby nadzwyczajne wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych.

8. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2005.

3. Dowgier R., Prawo podatkowe – ściąga akademicka, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. V, Warszawa 2013.

3. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wyd. V, Warszawa 2013.

4. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.