Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-1PWZ Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z ewolucją historyczną oraz aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie, w tym między innymi z prawami i obowiązkami wynikającymi z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowymi środkami ochrony.

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów

Administracja

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

niestacjonarne

Kod przedmiotu

0700-AN2-1PWZ

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Rok studiów /semestr

Rok I, semestr I studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

16 godz., wykład

Założenia i cele przedmiotu

Określa zasady tworzenia i ramy prawne działania związków wyznaniowych oraz wolność sumienia i wyznania jednostki i środki jej ochrony. Celem jest zapoznanie studentów z ewolucją historyczną oraz aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie, w tym między innymi z prawami i obowiązkami wynikającymi z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowymi środkami jej ochrony.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład akademicki z elementami prezentacji multimedialnej oraz konsultacje. Egzamin ustny.

Symbol (numer)

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza:

1. Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

2. Ma rozszerzoną wiedzę o aktywności i roli człowieka i obywatela w administracji, w szczególności ich prawach, wolnościach i obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony statusu jednostki

K_W01

K_W06

Umiejętności:

1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz,

2. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy nie tylko prawniczej i administracyjnej w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

K_U03

K_U08

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

2. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

K_K01

K_K06

Punkty ECTS

4 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności, np. :

Liczba godzin, np. :

Udział w wykładach

16

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.)

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

32

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej

Rozwiązywanie kazusów

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

8

Realizacja zadań projektowych

Przygotowanie do egzaminu

42

Egzamin

2

Inne (wymienić jakie)

Razem: 100

(odpowiada 4 pkt. ECTS)**

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

26

odpowiada 1 pkt ECTS***

o charakterze praktycznym

0

odpowiada 0 pkt ECTS****

Data opracowania:

26.04.2012

Koordynator przedmiotu:

Dr Jarosław Matwiejuk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.