Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-2SEMPIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa UwB

Nazwa kierunku studiów

Administracja

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Niestacjonarne

Kod przedmiotu

0700-AN1-3SEM...

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr

III rok, semestr V i VI

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

32 godz. seminarium

Założenia i cele przedmiotu

Założeniem seminarium jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Symbol (numer)

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji
- zna metody i narzędzia , w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją, pozwalające opisywać organy publiczne, struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W01

K_W02

K_W07

K_W11

Umiejętności:

- właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną z administracją

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U02

K_U11

Kompetencje społeczne:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K03

K_K06

Punkty ECTS

4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności, np. :

Liczba godzin, np. :

Udział w wykładach

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.)

32

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej

Rozwiązywanie kazusów

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

18

Realizacja zadań projektowych

Przygotowanie do egzaminu

Egzamin

Inne (wymienić jakie)

Pogłębiona analiza prawna i prawno-porównawcza źródeł i orzecznictwa

6

Pogłębiona analiza literatury

12

Przygotowanie rozdziałów pracy dyplomowej wraz z wstępem i zakończeniem

30

Opracowanie bibliografii

2

Razem: 100 godz.

(odpowiada ........4....... pkt ECTS)**

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

50

odpowiada .......2.... pkt ECTS***

o charakterze praktycznym

100

odpowiada ....4.... pkt ECTS****

Data opracowania:

……………………

dd.mm.rrrr

Koordynator przedmiotu:

………………………………………………..

tytuł/stopień, imię i nazwisko

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska, Magdalena Rutkowska-Sowa
Prowadzący grup: Justyna Konikowska-Kuczyńska, Magdalena Rutkowska-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.