Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne i prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-2PFP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne i prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, sytuacja gospodarcza, stan decentralizacji, obowiązki harmonizacyjne wynikające z prawa unijnego). W trakcie zajęć omówione zostaną regulacje prawne normujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej w Polsce, w tym także odnoszące się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej, także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

1) Profil studiów: ogólnoakacedmicki,

2) Forma studiów: studia stacjonarne,

3) Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy,

4) Dziedzina i dyscyplina nauki: Prawo finansowe i finanse publiczne,

5) Rok studiów/semestr: rok II/semestr IV,

6) Liczba godzin dydaktycznych: wykład: 60 godz., ćwiczenia: 30 godz.,

7) Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Niemniej jednak prelekcja na zajęciach wykładowych zawiera przy kolejno omawianych zagadnieniach wskazanie i omówienie przykładów praktycznych.

Odnośnie zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń przedstawianie zagadnień w formie prelekcji ograniczone jest do niezbędnego minimum. W założeniu uczestnicy zajęć wstępne przygotowania do zajęć ćwiczeniowych zalecone przez prowadzącego (przeczytanie stosownej literatury, zapoznanie się z treścią regulacji prawnych) odbywają samodzielnie.

8) Punkty ECTS: 9,

9) Bilans nakładu pracy studenta - rodzaj aktywności i liczba godzin:

- Udział w zajęciach - 90 godz.,

- Przygotowanie do zajęć i kolokwium - 60 godz.,

- Przygotowanie do egzaminu - 40 godz.,

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 33 godz.,

- Egzamin - 2 godz.,

Łącznie: 225 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 125 godz. co odpowiada 5 pkt ETCS,

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 100 godz., co odpowiada 4 pkt ETCS

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

4) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

5) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2) Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

3) Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013.

4) Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013.

5) Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010.

6) Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

7) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003

8) Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji - K_W02,

- ma podstawową wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej - K_W04,

- ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa - K_W08,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w administracji -K_U03,

- potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych - K_U07,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia - K_K01,

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06,

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Niemniej jednak prelekcja na zajęciach wykładowych zawiera przy kolejno omawianych zagadnieniach wskazanie i omówienie przykładów praktycznych.

Odnośnie zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń przedstawianie zagadnień w formie prelekcji ograniczone jest do niezbędnego minimum. W założeniu uczestnicy zajęć wstępne przygotowania do zajęć ćwiczeniowych zalecone przez prowadzącego (przeczytanie stosownej literatury, zapoznanie się z treścią regulacji prawnych) odbywają samodzielnie. Na ćwiczeniach studenci przede wszystkim rozpatrują (ustnie lub pisemnie) podawane im przez prowadzącego sytuacje i proponują możliwe warianty rozwiązań (z koniecznością ich argumentacji). Owe studia przypadków poprzedzane są przygotowanym przez prowadzącego wprowadzeniem (m.in. w formie krótkiej prelekcji lub prowadzenia dyskusji pomiędzy studentami) do tematyki będącej przedmiotem zajęć.

Wykład – egzamin pisemny.

Ćwiczenia – zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych z wejściówek i kolokwiów. Zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski
Prowadzący grup: Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Eugeniusz Ruśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.