Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System budżetowy samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-3BST Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System budżetowy samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty specjal.-samorząd terytorialny
ADM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Syntetycznie cel zajęć można określić jako przedstawienie podstawowej problematyki funkcjonowania systemu budżetowego na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego (JST). Studenci zapoznają się z instytucjonalno-prawnymi oraz innymi (w tym ekonomicznymi) czynnikami decydującymi o budowie systemu budżetowego JST, a tym samym wpływającymi na formy prowadzenia gospodarki budżetowej. W trakcie zajęć omówione zostaną kategorie, a w ich ramach - poszczególne rodzaje instrumentów, stosowanych w samorządowej gospodarce budżetowej. Scharakteryzowane zostaną zasadnicze etapy jej prowadzenia (przykładowo: planowanie i programowanie finansowe, pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków, zarządzanie długiem) oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej.

Pełny opis:

1. System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego (JST) – pojęcie i zakres: pojęcie systemu budżetowego; system budżetowy a finanse JST; system budżetowy a gospodarka budżetowa JST; elementy składowe systemu budżetowego; system budżetowy JST a decentralizacja; czynniki o charakterze ekonomicznym, prawnym i politycznym determinujące kształt systemu budżetowego.

2. Prawne podstawy prowadzenia gospodarki budżetowej przez JST: źródła prawa budżetowego i ich hierarchia; budżet jako podstawowy plan finansowy – pojęcie, możliwe rodzaje budżetów (w tym budżety zadaniowe), cechy charakterystyczne, ogólne zasady budżetowe a konstrukcja budżetu JST; prawny charakter budżetu; budżet a uchwała budżetowa – relacje i uwarunkowania; budżet a wieloletnie plany finansowe JST.

3. Formy organizacyjno – prawne prowadzenia samorządowej gospodarki budżetowej w świetle postulatu powszechności budżetu JST: dopuszczalne prawno – organizacyjne formy prowadzenia gospodarki budżetowej przez JST; analiza wyboru danej formy – uwarunkowania ekonomiczne oraz prawne; przyczyny tworzenia różnych form wykonywania zadań publicznych; zalety i wady poszczególnych form prowadzenia gospodarki – relacje względem zasady powszechności budżetu.

4. Dług JST oraz deficyt budżetu JST: pojęcie długu i metodologia jego obliczania; dopuszczalne limity długu na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego – stan obecny oraz zmiany obowiązujące od roku 2014; możliwe przyczyny powstawania długu; deficyt – istota, przyczyny powstawania i rodzaje (deficyt planowany a deficyt przejściowy); deficyt w części bieżącej i majątkowej budżetu – uwarunkowania i konsekwencje; kompetencje organów JST w zakresie zaciągania zobowiązań dłużnych – wzajemne uwarunkowania.

5. Planowanie finansowe i budżetowe – podstawowe pojęcia i relacje: pojęcie planowania finansowego; rodzaje planów finansowych; planowanie budżetowe jako element planowania finansowego; strategiczne i bieżące planowanie finansowe; rola wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w planowaniu budżetowym; procedura uchwalania oraz elementy WPF; obowiązek zgodności danych budżetu i WPF.

6. Planowanie i uchwalanie budżetu w JST: możliwe metody planowania budżetowego i ich uwarunkowania; kompetencje i uprawnienia organów JST, a także innych podmiotów samorządowej gospodarki finansowej w zakresie planowania budżetowego; elementy obligatoryjne i fakultatywne uchwały budżetowej; etapy opracowywania projektu budżetu; rola organu nadzoru na etapie planowania budżetu; uchwalanie budżetu – uprawnienia organów stanowiących i wykonawczych.

7. Wykonywanie budżetu JST: zasady obowiązujące w toku prowadzenia gospodarki budżetowej i wyjątki od nich; podmioty realizujące budżet i uchwałę budżetową – uprawnienia i obowiązki; udzielanie dotacji jako szczególnego rodzaju finansowanie zadań realizowanych przez samorządy – warunki udzielania; tryby; zasady rozliczeń; możliwe prawne i ekonomiczne konsekwencje łamania zasad wykonywania budżetu.

8. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem budżetu (i uchwały budżetowej) JST: pojęcie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową JST – cechy charakterystyczne i różnice; kontrola wewnętrzna oraz zewnętrzna; organy nadzorujące i kontrolujące wykonywanie budżetu i uchwały budżetowej – rodzaje, kompetencje, zakres nadzoru lub kontroli finansowej; RIO jako szczególnego rodzaju organy nadzorujące i kontrolujące gospodarkę budżetową JST – kryteria nadzoru i kontroli, zasady postępowania nadzorczego i kontrolnego; konsekwencje stosowanych środków nadzoru i kontroli.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Salachna J.M. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa. Projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

2) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

3) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

4) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

5) Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2007

6) Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

3) Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym, Difin, Warszawa 2007

4) Salachna J.M., Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach,

2) zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości,

3) ma wiedzę o procesach zmian struktur administracji i instytucji społecznych związanych z administracją oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,

4) ma wiedzę o poglądach na temat struktur administracji i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji.

Umiejętności:

1) potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych,

2) analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z zakresu administracji rządowej i samorządowej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia,

3) posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych związanych z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej.

Kompetencje społeczne: rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie miało formę pisemną (opisową) i/lub ustną – wybór formy (tylko pisemna, tylko ustna albo i pisemna i ustna) zależeć będzie od preferencji studentów w tym zakresie. W trakcie zaliczenia studenci będą odpowiadać na kilka pytań, wśród których obowiązkowo znajduje się co najmniej jedno zagadnienie problemowe.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ustne lub pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski, Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Eugeniusz Ruśkowski, Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.