Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-3PPG Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze publiczne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Letni
ADM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa, obowiązków oraz uprawnień podmiotów czynnych i podmiotów biernych, a także ochrony konkurencji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok III/semestr V i VI.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godz. wykładu (w tym 30 godz. e-learningu) i 30 godz. ćwiczeń (w tym 15 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 9.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 90 godz. (w tym 45 godz. w e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 90,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 137,5 godzin, co odpowiada 5,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

2. Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających).

2. Etel E., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

5. Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

6. Kozieł G. (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Kometarz, wyd. CH Beck, 2019.

7. Akty prawne wskazane w ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

- ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

- ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę także z zakresu administracji oraz posiada wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej - K_W12;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa - K_U04;

- potrafi wyróżnić podstawowe modele i funkcje administracji oraz prognozować procesy i zjawiska społeczne związane z administracją z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi - K_U05;

- potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych - K_U07;

- posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych związanych z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej - K_U10;

KOMPETENCJE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji - K_K03;

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06;

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel, Karolina Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia:

- Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- Podstawy doktrynalne zachowań państwa wobec gospodarki

- Charakterystyka prawa gospodarczego publicznego

- Podmioty czynne i podmioty bierne prawa gospodarczego publicznego

- System ustrojowo-organizacyjny wykonywania funkcji państwa wobec gospodarki

- Realizacja funkcji państwa wobec gospodarki

- Przedsiębiorcy jako podmioty bierne publicznego prawa gospodarczego

- Klasyfikacje przedsiębiorców

- Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców

- Regulacja prawna stosunku państwa do samorządowej działalności gospodarczej

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego, w tym w szczególności:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- podstawy doktrynalne zachowań państwa wobec gospodarki

- istota, zakres i funkcje publicznego prawa gospodarczego

- system źródeł publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem źródeł ponadnarodowych)

- zasady publicznego prawa gospodarczego

- podmioty czynne i podmioty bierne prawa gospodarczego publicznego

- system ustrojowo-organizacyjny wykonywania funkcji państwa wobec gospodarki

- funkcje państwa wobec gospodarki i ich realizacja

- przedsiębiorcy jako podmioty bierne publicznego prawa gospodarczego

- pojęcie przedsiębiorcy i problemy związane z identyfikacją

- nabywanie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy

- pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej ukształtowane w dorobku Unii Europejskiej

- regulacja prawna stosunku państwa do samorządowej działalności gospodarczej - działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego

- zakres dopuszczalnej działalności gmin, powiatów i województw w świetle uregulowań tzw. „ustaw samorządowych”

- działalność gospodarcza a gospodarka komunalna

- zakres dopuszczalnej działalności gospodarczej JST

- formy działalności gospodarczej JST

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego, w tym w szczególności:

- pojęcie działalności gospodarczej w świetle prawa polskiego

- kryteria działalności gospodarczej wynikające z definicji ustawowej

- wyłączenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej

- geneza i ewolucja pojęcia przedsiębiorca w prawie polskim

- definicje obowiązujące na gruncie różnych ustaw

- przedsiębiorca jako osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca z mocy odrębnych ustaw w zdolność prawną

- klasyfikacje przedsiębiorców (w tym wg kryterium ekonomicznej wielkości przedsiębiorstwa)

- cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych

- Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców KRS i zasady rejestracji działalności gospodarczej

- Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

- podstawy prawne warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

- obowiązki przedsiębiorców wobec państwa

- obowiązki państwa i jego organów wobec przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- regulowana działalność gospodarcza (aspekt materialny i proceduralny)

- koncesje i koncesjonowanie (aspekt materialny i proceduralny)

- zezwolenia, licencje, zgody itp. (aspekt materialny i proceduralny)

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez obywateli innych państw i osoby zagraniczne

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy: rola u.s.d.g. i zakres regulacji

- zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy

- wyłączenia i ograniczenia stosowania zasad ogólnych kontroli

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających)

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel, Marta Maksimczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego. Wykład obejmuje w szczególności:

- Przesłanki i podstawy doktrynalne regulacji prawnej zachowań państwa wobec gospodarki

- Charakterystykę publicznego prawa gospodarczego

- Regulację prawną organizacji wykonywania funkcji państwa wobec gospodarki

- Regulację prawną realizacji funkcji państwa wobec gospodarki

- Regulację prawną stosunku państwa do samorządowej działalności gospodarczej

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego. Ćwiczenia obejmują w szczególności:

- Identyfikację przedsiębiorcy i działalności gospodarczej (oraz problemy w tym zakresie)

- Podstawowe (ogólne) obowiązki przedsiębiorców

- Legalizację działalności gospodarczej

- Reglamentację działalności gospodarczej

- Zasady podejmowania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne

- Obowiązki Państwa w relacji z przedsiębiorcą

- Kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających)

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania)

- akty prawne - C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających)

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania)

- G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018

- G. Kozieł (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Kometarz, wyd. CH Beck, 2019

- akty prawne wskazane w ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.