Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-3PWI Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS – np. 3

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 14 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godzin, co odpowiada 1,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz., co odpowiada 1,8 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 7, Warszawa 2017

3. E. Nowińska, U. Promińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1.J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2.R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tomy: 14A,14 B, 14C, Warszawa 2017

3.J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK3 - zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

KA6_WK2 - podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UO2 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KR1 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusz publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu składającego się z pytań zamkniętych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kropiwnicka
Prowadzący grup: Magdalena Kropiwnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.