Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS2-1PWZ Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z ewolucją historyczną oraz aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie, w tym między innymi z prawami i obowiązkami wynikającymi z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowymi środkami ochrony.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student poznaje podstawowe pojęcia, ewolucję historyczną oraz aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie. Poznaje także prawa i obowiązki wynikające z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowe środkami jej ochrony.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. zimowy.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 40 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 9 godz., egzamin 1 godz. Razem: 80 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 40 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013,

A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej prawa wyznaniowego oraz działania administracji publicznej w tym zakresie- KA7_WG4.

Umiejętności, absolwent potrafi komunikować się na tematy związane z prawem wyznaniowym ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców - KA7_UK1

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa

wyznaniowego oraz przedmiotu działania publicznej administracji wyznaniowej

- KA7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.