Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-1AT Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.I
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w codziennej komunikacji, a także umiejętności

rozumienia i stosowania terminologii dotyczącej bezpieczeństwa narodowego.

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie słuchanie. Wiedza i umiejętności sprawdzane są w formie testów kontrolnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych - indywidualnych i w grupach, prezentacje.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. K_W02 posiada podstawowa wiedze o regulacji prawnej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego

SIA_W02

SIA_W03

SIA_W05

SIA_W07

Umiejętności

2. K_U12 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SIA_U11

Kompetencje społeczne

3. K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

SIA_K01

4. K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

SIA_K02

5.K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.

SIA_K06

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Penza-Szachowicz, Joanna Waluk, Julia Żylińska
Prowadzący grup: Małgorzata Penza-Szachowicz, Joanna Waluk, Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii dotyczącej bezpieczeństwa narodowego.

Pełny opis:

Obecność na zajęciach ( dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze bez konieczności odpracowywania), ocenianie ciągłe przygotowania do zajęć i aktywności, terminowe zaliczanie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i prac pisemnych.

Przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej ( projekty indywidualne i grupowe)

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po II i IV semestrze.

Tematyka ogólna ( 16 godzin)

1. Przedstawienie się , rodzina , ukończona szkoła, zainteresowania.

2. Studia: moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, wynajmowanie mieszkania.

3. Rodzina i przyjaciele: relacje w rodzinie i różne modele rodziny.

4.Praca - stanowiska pracy, staranie się o pracę.

5. Czas wolny : restauracja, kino, zakupy.

6. Podróże: rożne środki transportu, podróż samolotem ( rezerwacja hotelu).

7.Media i środki komunikacji, rozmowy telefoniczne.

8. Problemy współczesnego świata ( sposoby ich rozwiazywania).

9. Edukacja i kultura - system edukacji , wybrane placówki kultury ( muzea i ich kolekcje).

10. Pisanie CV. List motywacyjny, e-mail do przyjaciela, list nieformalny ( np. zaproszenia, odpowiedź na zaproszenia), list formalny ( np. list reklamacyjny), raport, artykuł, esej wyrażający opinie.

Tematyka specjalistyczna realizowana w zależności od zainteresowań i potrzeb grupy.

1. Sformułowanie publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań, kształtowanie umiejętności rozumienia przekazu ustnego tekstu pisanego.

2. Referat, wykład, dyskusja. prezentacja - umiejętności przekazywania wiedzy specjalistycznej oraz wyrażania opinii, prowadzenia dyskusji oraz polemiki.

Tematyka specjalistyczna (16 godzin)

1. Służby mundurowe

2. Uzbrojenie

3. Armia, misje pokojowe, działania wojenne

4. Policja, sprzęt , przestępstwa, zawiadomienie o przestępstwie, dochodzenie w miejscu przestępstwa. kierowanie ruchem drogowym.

5. Straż Miejska

6. Straż Graniczna

7. Służba Więzienna

8. Pożary i ocalenie. Straż Pożarna

9. BHP - prawo pracy, zagrożenia, wypadki w pracy, higiena

10. Pierwsza pomoc

11. Zarządzanie kryzysowe

12. Wydarzenia masowe

13. Wywiad

14. Terroryzm

15. Bezpieczeństwo Internetu

16. Służby Dyplomatyczne

Literatura:

Literatura podstawowa

Sendur A.M., English for Safety, Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

Latham - Koening Ch., Oxenden C., English File, Intermediate, OUP, 2012.

Taylor J. Dooley J., Career Paths: Police, Express Publishing, 2012..

Taylor J., Zeter J., Command and Control, Express Publishing, 2011.

Boyle Ch, Chersan I., Campaign: English for Law Enforcement, Macmillan 2009.

Sierocka H., Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Publikator, Białystok, 2011.

Mellor - Clark S., Baker de Altamirano Y., Campaign; English for the military, Macmillan 2009.

Bower R., Check your Vocabulary for Military English, Macmillan 2005.

Literatura uzupełniająca:

Misztal M., Tests in English Thematic Vocabulary, WSiP, Warszawa 1994.

Vince M., Intermediate Language Practice, Heinemann ELT.

Vince M., Advanced Language Practice, Heinemann ELT.

Olejnik D., Interaktywne repetytorium leksykalne, Wydawnictwo LektorKlett, 2009.

Redman S. English Vocabulary in Use, CUP>

Rerman S. Gairns R., Test Your English Vocabulary in Use, CUP, 2010.

Mann M., Tayllor - Knowles S., Destination B1. Macmillan, 2008.

Artykuły z czasopism:

BBC English

Zoom in on America

Artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców:

www.reuters.com ( Reuters), www.voanews.com ( Voice of America)

www.bbc.co.uk ( BBC News), www.thenwes.pl ( Polskie Radio dla Zagranicy, English Service), www.opu.com ( Oxford University Press),

www.macmillan.co ( Macmillan)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.