Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BS1-1AL Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
BN.Stacj. 2 rok 1 stop. sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel - zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makroekonomicznej

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, MK_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Liczba punktów ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30

Przygotowanie do wykładów i udział w dyskusji: 10

Udział w konsultacjach: 8

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 15

Zaliczenie końcowe: 2

Razem: 65 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 godz. (2 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 0 (0 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. Bednarski M., Wiklin J., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008

2. Ekonomia ogólna. red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

4. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

Literatura uzupełniająca:

5. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2014

7. Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia, Poznań 2011

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1EKO_W01 Student zna sposoby pozyskiwania wiedzy o mechanizmach funkcjonowania gospodarki oraz strukturach społecznych, umie pozyskać dane do przeprowadzania analizy konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na poziomie podmiotu, a także w makroskali; wykorzystuje posiadaną wiedzę do opisu problemów.

1EKO_W02 Student zna zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Potrafi określić cele podmiotów gospodarczych oraz wskazać sposoby ich optymalizacji; zna zasadę racjonalnego działania oraz zasadę przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO_U01 Student potrafi poprawnie interpretować zależności między podstawowymi kategoriami mikro- i makroekonomicznymi; posługuje się terminologią ekonomiczną

1EKO_U02 Student potrafi pozyskiwać odpowiednie dane do analizy zjawisk i procesó w gospodarczych

1EKO_U03 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do rozstrzygania problemów z rzeczywistości gospodarczej, w tym pojawiających się w pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i pozyskiwania informacji w obliczu dużej zmienności procesów gospodarczych. Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

1EKO_K02 Student potrafi przewidywać skutki decyzji ekonomicznych, umie wyrażać swoje sądy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1EKO_W01- K_W07

1EKO_W02 - K_W12

1EKO_U01 - K_U01

1EKO_U02 - K_U03

1EKO_U03 - K_U07

1EKO_K01 - K_K01

1EKO_K02 - K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny (pytania otwarte i zamknięte). Zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.