Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BS1-1AL
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel - zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makroekonomicznej

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, MK_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Liczba punktów ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30

Przygotowanie do wykładów i udział w dyskusji: 10

Udział w konsultacjach: 8

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 15

Zaliczenie końcowe: 2

Razem: 65 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 godz. (2 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 0 (0 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. Bednarski M., Wiklin J., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008

2. Ekonomia ogólna. red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

4. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

Literatura uzupełniająca:

5. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2014

7. Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademia, Poznań 2011

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1EKO_W01 Student zna sposoby pozyskiwania wiedzy o mechanizmach funkcjonowania gospodarki oraz strukturach społecznych, umie pozyskać dane do przeprowadzania analizy konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na poziomie podmiotu, a także w makroskali; wykorzystuje posiadaną wiedzę do opisu problemów.

1EKO_W02 Student zna zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Potrafi określić cele podmiotów gospodarczych oraz wskazać sposoby ich optymalizacji; zna zasadę racjonalnego działania oraz zasadę przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO_U01 Student potrafi poprawnie interpretować zależności między podstawowymi kategoriami mikro- i makroekonomicznymi; posługuje się terminologią ekonomiczną

1EKO_U02 Student potrafi pozyskiwać odpowiednie dane do analizy zjawisk i procesó w gospodarczych

1EKO_U03 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do rozstrzygania problemów z rzeczywistości gospodarczej, w tym pojawiających się w pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i pozyskiwania informacji w obliczu dużej zmienności procesów gospodarczych. Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

1EKO_K02 Student potrafi przewidywać skutki decyzji ekonomicznych, umie wyrażać swoje sądy; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1EKO_W01- K_W07

1EKO_W02 - K_W12

1EKO_U01 - K_U01

1EKO_U02 - K_U03

1EKO_U03 - K_U07

1EKO_K01 - K_K01

1EKO_K02 - K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny (pytania otwarte i zamknięte). Zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 60% punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)