Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BS1-3IT Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
BN.Stacj. 3 rok 1 stop. sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1) materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2) organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3) proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego.

Pełny opis:

Konwersatoria stacjonarne (16 godz.):

Zajęcia 1

1. Przedstawienie treści programowych oraz metod dydaktycznych.

2. Pojęcie bezpieczeństwa finansowego.

3. Pojęcie finansów publicznych

4. Funkcje finansów publicznych

5. Środki publiczne (dochody, przychody, inne środki publiczne)

6. Wydatki i rozchody publiczne

7. Zaprezentowanie podstaw kształcenia metodą e-learning.

Zajęcia 2

System budżetowy państwa:

1. Pojęcie i charakter prawny budżetu

2. Zasady budżetowe

3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu

4. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa

Zajęcia 3

System podatkowy w Polsce:

1. pojęcie systemu podatkowego, podatku, opłaty

2. klasyfikacje podatków

3. katalog podatków stanowiących dochód budżetu państwa

4. katalog podatków stanowiących dochód budżetu gmin

Zajęcia 4

1. Kontrola finansowa (pojęcie, klasyfikacje, zasady, podmioty)

2. Organy podatkowe (pozycja ustrojowa, właściwość, kompetencje):

a. Minister finansów

b. Organy podatkowe administracji rządowej podległe ministrowi finansów:

- Dyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych

- Dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów celnych

c. Wójt, burmistrz (prezydent miasta)

d. Samorządowe kolegia odwoławcze

Zajęcia 5

1. Przekazywanie informacji podatkowych (zakres, podmioty zobowiązane, zasady)

2. Kontrola podatkowa jako jedna z kategorii kontroli dochodów publicznych:

a) ogólna charakterystyka

b) wszczęcie i przebieg kontroli podatkowej

c) uprawnienia kontrolującego i obowiązki kontrolowanego

d) dokumentowanie przebiegu kontroli

Zajęcia 6

Kontrola skarbowa jako jedna z kategorii kontroli dochód publicznych

1. Organy kontroli skarbowej

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli skarbowej

3. Postępowanie kontrolne

4. Wywiad skarbowy

Zajęcia 7

Kontrola gospodarki finansowej oraz działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych:

1. Funkcja kontrolna RIO

2. Kompetencje RIO jako organu nad działalnością JST

3. Funkcja opiniodawcza i informacyjna RIO

Zajęcia 8

System bankowy oraz parabankowy w Polsce.

1. NBP jako centralny bank państwa

2. Rada Polityki Pieniężnej – pozycja ustrojowa oraz funkcje.

3. Nadzór bankowy w Polsce

E-learning (14 godz.):

Moduł I

Zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetu JST:

a. opracowanie projektu budżetu samorządowego

b. uchwalanie budżetu samorządowego

c. zasady wykonywania budżetów samorządowych

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie kazusu

Moduł II

Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli:

a. pozycja ustrojowa i organizacja NIK

b. zakres podmiotowy i kryteria kontroli NIK

c. zasady postępowania kontrolnego NIK

d. kontrola wykonania budżetu państwa

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł III

Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych:

a. pojęcie

b. zakres podmiotowy audytu

c. podmioty wykonujące audyt wewnętrzny

d. sposób, tryb i przekazywanie informacji pracach i wynikach audytu

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł IV

Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie:

a. katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

b. podmioty odpowiedzialne i zawiadamiające o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

c. kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

d. postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł V

Rynek kapitałowy

a. obrót instrumentami finansowymi

b. giełda (podstawowe zasady funkcjonowania)

c. nadzór nad rynkiem kapitałowym (Komisja Nadzoru Finansowego)

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł VI

Procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł VII

System finansowy ubezpieczeń społecznych:

a. pojęcie, organizacja i zasady finansowania ubezpieczeń społecznych

b. przychody systemu ubezpieczeń społecznych

c. wydatki systemu ubezpieczeń społecznych

d. powiązania systemu finansowego ubezpieczeń społecznych z systemem budżetowym

państwa

Proponowane aktywności:

a. analiza przygotowanej prezentacji

b. rozwiązanie testu

Literatura:

1) W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017

2) R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018

3) A. Melezini (red.), K. Teszner (red.) Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Warszawa 2018

4) J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.

Uwagi:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

1) uczestnictwo w konwersatoriach;

2) punkty zgromadzone za rozwiązywanie zadań w formie e-learningu (w ramach każdego modułu e-learning będzie do zdobycia 5 pkt, w sumie 35 pkt za zajęcia prowadzone w tej formie);

3) egzamin pisemny w formie testu z zakresu materiału nie objętego e-learningiem (20 pkt).

Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie zdobycie min. 60% pkt z testu e-learningowego i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1) materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2) organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3) proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego.

Pełny opis:

Konwersatoria stacjonarne (16 godz.):

Zajęcia 1

1. Przedstawienie treści programowych oraz metod dydaktycznych.

2. Pojęcie bezpieczeństwa finansowego.

3. Pojęcie finansów publicznych

4. Funkcje finansów publicznych

5. Środki publiczne (dochody, przychody, inne środki publiczne)

6. Wydatki i rozchody publiczne

7. Zaprezentowanie podstaw kształcenia metodą e-learning.

Zajęcia 2

System budżetowy państwa:

1. Pojęcie i charakter prawny budżetu

2. Zasady budżetowe

3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu

4. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa

Zajęcia 3

System podatkowy w Polsce:

1. pojęcie systemu podatkowego, podatku, opłaty

2. klasyfikacje podatków

3. katalog podatków stanowiących dochód budżetu państwa

4. katalog podatków stanowiących dochód budżetu gmin

Zajęcia 4

1. Kontrola finansowa (pojęcie, klasyfikacje, zasady, podmioty)

2. Organy podatkowe (pozycja ustrojowa, właściwość, kompetencje):

a. Minister finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

b. Organy podatkowe administracji rządowej podległe ministrowi finansów:

- Dyrektorzy izb administracji skarbowej

- naczelnicy urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych

c. Wójt, burmistrz (prezydent miasta)

d. Samorządowe kolegia odwoławcze

Zajęcia 5

1. Przekazywanie informacji podatkowych (zakres, podmioty zobowiązane, zasady)

2. Kontrola podatkowa jako jedna z kategorii kontroli dochodów publicznych:

a) ogólna charakterystyka

b) wszczęcie i przebieg kontroli podatkowej

c) uprawnienia kontrolującego i obowiązki kontrolowanego

d) dokumentowanie przebiegu kontroli

Zajęcia 6

Kontrola skarbowa jako jedna z kategorii kontroli dochód publicznych

1. Organy kontroli skarbowej

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli skarbowej

3. Postępowanie kontrolne

4. Wywiad skarbowy

Zajęcia 7

Kontrola gospodarki finansowej oraz działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych:

1. Funkcja kontrolna RIO

2. Kompetencje RIO jako organu nad działalnością JST

3. Funkcja opiniodawcza i informacyjna RIO

Zajęcia 8

System bankowy oraz parabankowy w Polsce.

1. NBP jako centralny bank państwa

2. Rada Polityki Pieniężnej – pozycja ustrojowa oraz funkcje.

3. Nadzór bankowy w Polsce

E-learning (14 godz.):

Moduł I

Zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetu JST:

a. opracowanie projektu budżetu samorządowego

b. uchwalanie budżetu samorządowego

c. zasady wykonywania budżetów samorządowych

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie kazusu

Moduł II

Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli:

a. pozycja ustrojowa i organizacja NIK

b. zakres podmiotowy i kryteria kontroli NIK

c. zasady postępowania kontrolnego NIK

d. kontrola wykonania budżetu państwa

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł III

Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych:

a. pojęcie

b. zakres podmiotowy audytu

c. podmioty wykonujące audyt wewnętrzny

d. sposób, tryb i przekazywanie informacji pracach i wynikach audytu

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł IV

Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie:

a. katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

b. podmioty odpowiedzialne i zawiadamiające o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

c. kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

d. postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł V

Rynek kapitałowy

a. obrót instrumentami finansowymi

b. giełda (podstawowe zasady funkcjonowania)

c. nadzór nad rynkiem kapitałowym (Komisja Nadzoru Finansowego)

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł VI

Procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu

Moduł VII

System finansowy ubezpieczeń społecznych:

a. pojęcie, organizacja i zasady finansowania ubezpieczeń społecznych

b. przychody systemu ubezpieczeń społecznych

c. wydatki systemu ubezpieczeń społecznych

d. powiązania systemu finansowego ubezpieczeń społecznych z systemem budżetowym

państwa

Proponowane aktywności:

a. analiza przygotowanej prezentacji

b. rozwiązanie testu

Literatura:

1) W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017

2) R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018

3) A. Melezini (red.), K. Teszner (red.) Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Warszawa 2018

4) J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.

Uwagi:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

1) uczestnictwo w konwersatoriach;

2) punkty zgromadzone za rozwiązywanie zadań w formie e-learningu (w ramach każdego modułu e-learning będzie do zdobycia 5 pkt, w sumie 35 pkt za zajęcia prowadzone w tej formie);

3) egzamin pisemny w formie testu z zakresu materiału nie objętego e-learningiem (20 pkt).

Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie zdobycie min. 60% pkt z testu e-learningowego i egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.