Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium3-Prawo międzynarodowe prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-3SEMPPM Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium3-Prawo międzynarodowe prywatne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Pr_S3 3 rok SEM. LETNI
Pr_S3 3 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Uczestnictwo w seminarium doktoranckim wymaga uprzedniego ukończenia studiów magisterskich zapewniających absolwentowi uzyskanie efektów kształcenia stosownych do wymogów studiów doktoranckich

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium - prawo prywatne międzynarodowe) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – seminarium doktoranckie (3)

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok III/sem. V i VI.

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

– 24 godz. seminarium doktoranckiego

Metody dydaktyczne – seminarium, konsultacje

Punkty ECTS – 1,5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 24 godz.

- udział w konsultacjach - 13.5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz. (seminarium, konsultacje)

Literatura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001;

J. Mąjchrzak , Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999;

E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993;

K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019;

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

- Wybraną przez siebie gałąź prawa; system wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz metodę regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej (SD_WG03)

- Konstrukcję wybranych instytucji prawnych (ich ewolucję, cele i znaczenie oraz zasady funkcjonowania w praktyce) (SD_WG04)

- Orientuje się we współczesnej dyskusji na gruncie prawa, będącej odpowiedzią na wyzwania i dylematy rozwoju współczesnej cywilizacji (SD_WK01)

- SD_WD05

Umiejętności

Absolwent potrafi:

- W oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych (SD_UO01)

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

- Krytycznej oceny rezultatów badań własnych i cudzych, prowadzenia polemiki; Rozumienia potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania własnych zawodowych kompetencji, śledzenia najnowszych badań w swojej dziedzinie

(SD_KK01)

- Uznawania roli badań prawa w pogłębieniu rozumienia w społeczeństwie obecnej rzeczywistości (SD_KK02)

- Podtrzymania wagi etyki zawodowej, zachowywania się w sposób profesjonalny oraz współtworzenia etosu zawodowego, uczestniczenia w życiu naukowym i uznania roli etosu nauki w życiu społecznym; Prowadzenia badań w sposób niezależny (SD_KR01)

- Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych (SD_KR02)

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa (SD_KO01)

- Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą (SD_KO02)

weryfikacja - konstrukcja efektów kształcenia wymaga ciągłej i kumulatywnej oceny aktywności studenta i jako taka obejmuje (dla każdego z efektów) bieżącą analizę postępów studenta w zakresie finalizacji planu rozprawy doktorskiej, przygotowania pierwszych rozdziałów rozprawy doktorskiej, przygotowania do obrony stawianych tez, umiejętności dyskusji na tematy związane z problematyką seminarium

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- finalizacji planu rozprawy doktorskiej

- przygotowania pierwszych rozdziałów rozprawy doktorskiej

zaliczenia roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.