Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN1-1LJA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz. I
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest dalsze kształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii.

Ponad to motywowanie studenta do samodzielnej pracy.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów:Kryminologia

Poziom kształcenia:studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu:przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznastwo

Rok studiów/semestr I rok/I ,II semestr,

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 60 (2x30godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali oraz w sali i on-line)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych, ustnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach ) 60 godzin

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń) 30godzin

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 14 godzin

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej 10 godzin

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 6 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 16 godzin

zaliczenie 2 godziny

odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 75 godzin odpowiada 2,5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 75 godzin

odpowiada 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: Niezbędnik Przyszłego Prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2014

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

The Lawyer's English Language Coursebook; Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2007

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim; Kurtyka A., Wydawnictwo EGIS; 2006

Język angielski powtórka przed egzaminem opracowania tematyczne; Matasek M., wyd. Handybooks; 2006

Interaktywne repetytorium leksykalne; Olejnik D.; Wydawnictwo

LektorKlett; 2009

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Britain for Learners of English; O'Driscoll J.; Oxford; 2009

Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing; 2010

Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Literatura uzupełniająca (zagadnienia ogólne):

English Vocabulary in Use; Redman S.; Cambridge University Press; 2003

Test Your English Vocabulary in Use; Redman S.; Gairns R., Cambridge University Press; 2003

First Certificate Language Practice; Vince M.; Macmillan; 2003

Networking in English; Barret B., Sharma P.; Macmillan; 2010

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

Picture. Intercultural Communication in Europe. A Rough Guide; Libertas Publishing; 2005

Speakout advanced, Clare A., Wilson JJ, Pearson Longman, 2012

Life upper-intermediate; Dummett P., Hughes J., Stephenson H.; HEINLE CENGAGE Learning; 2012

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K-W02 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z innymi naukami ( w szczególności z psychologią,socjologią,psychiatrią, statystyką,pedagogiką resocjalizacyjną,naukami penalnymi.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U15 Potrafi zredagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu przedmiotu studiowanego kierunku.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_U16 zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K06 potrafi samodzielnie uzupełniać nabyta wiedzę i umiejętności ,a także rozwijać je interdyscyplinarnie.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:zaliczenie testów z e-learningu, zaliczenie pisemnych testów cząstkowych,zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów semestralnych.

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania). Nieusprawiedliwione nieobecności odrabia się w formie tłumaczenia tekstów specjalistycznych na konsultacjach.50% nieobecność dyskwalifikuje z otrzymania zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia, Bożena Miśkiewicz
Prowadzący grup: Anna Kuzia, Bożena Miśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.