Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika kryminalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN1-3TEK Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Technika kryminalistyczna
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty specjalizacyjne
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu kryminologii.

Do podstawowych umiejętności należy tworzenie dokumentów tekstowych. krytyczne myślenie, myślenia projektowego, podstawy pracy w grupie, zarządzania sobą w czasie.

Skrócony opis:

Zakłada się przedstawienie studentom podstawowych zagadnień związanych z techniką kryminalistyczną od strony teoretycznej. Dodatkowo zostanie to uzupełnione od praktyczne pokazy wybranych technik kryminalistycznych, np. daktyloskopii z wykorzystaniem aparatury Pracowni Kryminalistyki.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia szczegółowe:

1. Technika krymianlistyczna - zagadnienia wprowadzające (technika przestępcza, dochodzenia przestępstw, profilaktyczna, taktyka a technika kryminalistyczna)

2. Identyfikacja kryminalistyczna (ślady, materiały badawcze)

3. Podstawy opiniowania przez biegłych sądowych

4. Prezentacja wybranych technik kryminalistycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), Kryminalistyka, Wybrane zaganienia tewchniki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły POlicji w Szczytnie, Szczytno 2011.

2. Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka, Zarys systemu, Difin, Warszawa 2015.

3. J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, Zagadnienia wybrane, Oficyna, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

2. Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo “Zakamycze”, Kraków 2005.

3. Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2010.

5. Widacki J. (red.), Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2012.

6. W. A. Kasprzak, Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne, Difin, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z innymi naukami (w szczególności z psychologią, socjologią, psychiatrią, statystyką, pedagogiką resocjalizacyjną, naukami penalnymi) - zaliczenie na ocenę

2. ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych

i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania istotnych problemów społecznych, w tym przestępczości oraz patologii społecznych - zaliczenie na ocenę

Umiejętności:

3. prawidłowo posługuje się, zarówno normami prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa konstytucyjnego, jak i regułami znanymi kryminalistyce, wiktymologii, socjologii w celu rozwiązania konkretnego zadania- zaliczenie na ocenę, praca pisemna

Kompetencje:

4. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zdania - praca pisemna

5. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykonywaniem zawodu - praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, burzy mózgów, dyskusji, pracy w grupach.

Ocena końcowa jest oceną średnią ważoną.

Składa się aktywność podczas zajęć (20%), ocena z pracy pisemnej dotyczącej wskazanego przez prowadzącego problemu z zakresu techniki kryminalistycznej, przygotowanej grupie 2- lub 3-osobowej (40%) oraz ocena z pisemnego egzaminu (trzy pytania opisowe o różnym stopniu trudności) - 40%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tomaszycki
Prowadzący grup: Krzysztof Tomaszycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska, Wojciech Filipkowski, Bartłomiej Suchowierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.