Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS1-1POR Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów

Kryminologia

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki.

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0700-KS1-1POR

Język przedmiotu

język polski

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Rok studiów /semestr

1 rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu

Wprowadzenie studentów do problematyki psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej z elementami psychologii sądowej

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykłady multimedialne, dyskusje i konsultacje. Zaliczenie uzyskuje się po akceptacji prezentacji multimedialnej oraz obecności (można mieć jedna nieobecność nieusprawiedliwioną, co jednak prowadzi do obniżenia oceny z ćwiczeń o jedną). Ustny egzamin obejmuje całość materiału z wykładów i ćwiczeń.

Efekty kształcenia (uszczegółowione w kontekście przedmiotu)

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z psychologią ogólną, resocjalizacyjną i sądową

K_W02

Ma podstawową wiedzę o wieloaspektowych, biologiczno – psychologiczno – społecznych podstawach zachowania człowieka i konsekwencjach zachowań jednostki

K_W08

Posiada zdolność rozumienia podstawowych pojęć oraz koncepcji psychologii ogólnej, resocjalizacyjnej i sądowej

K_U04

Potrafi wskazać podstawowe czynniki o charakterze psychologicznym wpływające na zachowania przestępcze

K_U14

Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie

K_K06

Punkty ECTS

5

Bilans nakładu pracy studenta

Należy wymienić rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta.

Udział w wykładach – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć – 30 godz.

Udział w konsultacjach – 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 30 godz.

Razem: 120 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

60 godz.

3

o charakterze praktycznym

60 godz.

2

Data opracowania:

19. 09. 2015

Koordynator przedmiotu:

Dr n. hum. Grzegorz Zalewski, psycholog kliniczny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zalewski
Prowadzący grup: Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.