Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne, cz. II - Nauka o karze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS1-2PKK Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne, cz. II - Nauka o karze
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o strukturze przestępstwa, ustawowych znamionach przestępstwa , okolicznościach wyłączających odpowiedzialność karną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta że środkami reakcji prawnokarnej na przestępstwo.Omówione zostanie pojęcie kary i podstawowe racjonalizacje kary.Następnie zostanie scharakteryzowany katalog kar środków karnych. oraz środków kompensacyjnych.Uwaga zostanie także poświęcona środkom związanym z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie. Student zdobędzie wiedzę na tema zasad i dyrektyw wymiaru kary. Omówione zostaną także środki zabezpieczające i przesłanki ich orzekania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obligatoryjny

Dziedzina i dyscyplina nauki :nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów II/sem. II

Wymagania wstępne; brak

Liczba godz. zajęć dydaktycznych 30 godz. wykład , 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS - 8 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. , przygotowanie do zajęć i egzaminu 101 godz., udział w konsultacjach 39 godz. Razem 200 godz. , co odpowiada 8 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa2017

M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2018

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2018

J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa2017

M. Bojarski (red.) Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2017

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Prawo karne Warszawa 2017

T. Dukiet-Nagórska (red.) Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa Warszawa , 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent:

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z naukami penalnymi (K_W02)

ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w tym przestępczości (K_W 05)

-zna podstawowe pojęcia i instytucje prawa karnego materialnego (K_W09)

- ma kryminologiczno-prawną wiedzę o wybranych kategoriach przestępczości (K_W10)

UMIEJĘTNOŚCI absolwent

- prawidłowo posługuje się normami prawa karnego materialnego (K_U06)

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych (K_U07)

- ma umiejętność diagnozowania interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

pięć pytań, punktowanych 0-1 pkt.

suma punktów stanowi ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Grażyna Szczygieł, Emilia Truskolaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta ze środkami reakcji prawnokarnej na przestępstwo.

Pełny opis:

Pojęcie kary kryminalnej

Zasady i dyrektywy wymiaru kar i środków karnych

Katalog kar

Katalog środków karnych

Przepadek

Środki kompensacyjne

Środki karne

Instytucje probacyjne

Środki zabezpieczające

Literatura:

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne 2017

M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne 2018

L. Gardocki, Prawo karne, 2018

J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, 2017

M. Bojarski (red.) Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, 2017

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Prawo karne 2017

T. Dukiet-Nagórska (red.) Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, 2016

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Grażyna Szczygieł, Emilia Truskolaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta ze środkami reakcji prawnokarnej na przestępstwo.

Pełny opis:

Pojęcie kary kryminalnej

Zasady i dyrektywy wymiaru kar i środków karnych

Katalog kar

Katalog środków karnych

Przepadek

Środki kompensacyjne

Środki karne

Instytucje probacyjne

Środki zabezpieczające

Literatura:

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne 2017

M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne 2018

L. Gardocki, Prawo karne, 2018

J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, 2017

M. Bojarski (red.) Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, 2017

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Prawo karne 2017

T. Dukiet-Nagórska (red.) Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.