Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS1-2PKP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z prawoznawstwa.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom zasad i funkcji prawa karnego. Studenci zapoznają się z budową normy prawa karnego. Scharakteryzowane zostanie pojęcie przestępstwa i ustawowe jego znamiona. Uwaga zostanie poświęcona także formom stadialnym i zjawiskowym przestępstwa. Omówione zostaną okoliczności wyłączające odpowiedzialność karna, a więc okoliczności wyłączające bezprawność czynu i okoliczności wyłączające winę. Student zdobędzie wiedzę na temat zbiegu przestępstw i zbiegu przepisów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obligatoryjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów

Wymagania wstępne - brak

Liczba godz. zajęć dydaktycznych 30 godz. wykład , 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS - 8 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. , przygotowanie do zajęć i egzaminu 101 godz., udział w konsultacjach 39 godz. Razem 200 godz. , co odpowiada 8 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

A. Marek, V. Konarska -Wrzosek, Prawo karne 2018

M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, 2018

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2018

M. Bojarski (red.) Prawo karne materialne, Część ogólna i szczególna, Warszawa 2018

J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2017

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Prawo karne,Warszawa , 2018

T. Dukiet-Nagórska (red.) Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WiIEDZA absolwent:

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z naukami penalnymi (K_W02)

ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w tym przestępczości (K_W 05)

-zna podstawowe pojęcia i instytucje prawa karnego materialnego (K_W09)

- ma kryminologiczno-prawną wiedzę o wybranych kategoriach przestępczości (K_W10)

UMIEJĘTNOŚCIi absolwent

- prawidłowo posługuje się normami prawa karnego materialnego (K_U06)

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych (K_U07)

- ma umiejętność diagnozowania interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin pisemny

Pięć pytań, każde pytanie punktowane w skali 0-1pkt,

Suma punktów stanowi ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Magda Olesiuk-Okomska, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta za zasadami odpowiedzialności karnej.

Pełny opis:

Omówienie

- źródeł prawa karnego,

- budowy norm prawa karnego,

- struktury przestępstwa, zasad odpowiedzialności karnej,

- wyłączenia odpowiedzialności karnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Grażyna Szczygieł, Emilia Truskolaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.