Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS1-3PKW Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie 0700-KS1-2PKP

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z prawa karnego o środkach reakcji prawnokarnej na przestępstwa, ich roli w zwalczaniu przestępczości.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom trybu postępowania zmierzającego do wykonania orzeczonych kar i innych środków reakcji karnej na przestępstwo . Studenci zapoznają się ze źródłami prawa karnego wykonawczego oraz międzynarodowymi standardami dotyczącymi środków reakcji prawnokarnej. Scharakteryzowane zostaną zasady prawa karnego wykonawczego. Student uzyska wiedzę na temat organów postępowania wykonawczego i statusu prawnego skazanego w postępowaniu wykonawczym.Omówione zostaną formy wykonania grzywny oraz kary ograniczenia wolności. W przypadku kary pozbawienia wolności student zapozna się z systemami penitencjarnymi, celem wykonywania kary pozbawienia wolności, typologią zakładów karnych, klasyfikacją skazanych. Przedmiotem rozważań będzie także instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz instytucja dozoru elektronicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma: studia stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina: nauki nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów III st./ sem. II

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu prawo karne.

Liczba godz. zajęć dydaktycznych: wykład 30 godz., ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS : 7

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 45 godz. , przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz. , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 41,5 godz., egzamin 1 godz. Razem 175 godz., co odpowiada 7 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5, co odpowiada 3,5 pkt. ECTS.

Literatura:

T. Szymanowski,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2017

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Zórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017

- Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, wyd. 3, Warszawa 2018

- K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 3. wyd. Warszawa 2017

- S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 7 wyd. 2017

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent

- ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania istotnych problemów społecznych w tym przestępczości (K_W05,)

- ma wiedzę z zakresu wykonywania akr, środków karnych, środków probacyjnych i środków zabezpieczających (K_W013)

UMIEJĘTNOŚCI absolwent

- prawidłowo posługuje się normami prawa karnego wykonawczego w celu rozwiązywania konkretnego zadania )K_U06)

- ma umiejętność oceny efektywności orzekanych kar i innych środków oraz jej wpływu na przestępczość (K_u013)

KOMPETENCJE społeczne

- potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności , a także rozwijać je interdyscyplinarnie (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Kryteria oceny

5 pytań , każde punktowane 0-1 pkt

suma punktów stanowi oceną

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta zasadami wykonywania poszczególnych środków reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony.

Pełny opis:

1. Prawo karne wykonawcze pojęcie, źródła prawa

2. Organy postępowania wykonawczego

3. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem środków reakcji prawnokarnej

4. Udział społeczeństwa w procesie wykonywania kar

5. System dozoru elektronicznego

6. Wykonywanie kary grzywny

7. Wykonywanie kary ograniczenia wolności

8. Wykonywanie kary pozbawienia wolności

9. Wykonywanie środków karnych

10. Wykonywanie przepadku

11. Wykonywanie środków kompensacyjnych

12. Wykonywanie środków probacyjnych

13. Wykonywanie środków zabezpieczających.

Literatura:

- T. Szymanowski,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2017

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Zórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017

• Literatura uzupełniająca

- Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, wyd. 2, Warszawa 2016

- K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 3. wyd. Warszawa 2016

- S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 7 wyd. 2017

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta zasadami wykonywania poszczególnych środków reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony.

Pełny opis:

1. Prawo karne wykonawcze pojęcie, źródła prawa

2. Organy postępowania wykonawczego

3. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem środków reakcji prawnokarnej

4. Udział społeczeństwa w procesie wykonywania kar

5. System dozoru elektronicznego

6. Wykonywanie kary grzywny

7. Wykonywanie kary ograniczenia wolności

8. Wykonywanie kary pozbawienia wolności

9. Wykonywanie środków karnych

10. Wykonywanie przepadku

11. Wykonywanie środków kompensacyjnych

12. Wykonywanie środków probacyjnych

13. Wykonywanie środków zabezpieczających.

Literatura:

- T. Szymanowski,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2017

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Zórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017

• Literatura uzupełniająca

- Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, wyd. 2, Warszawa 2016

- K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 3. wyd. Warszawa 2016

- S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 7 wyd. 2017

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.