Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo penitencjarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS2-2PRP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo penitencjarne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student ma wiedzę o podstawowych terminach z prawoznawstwa, prawa karnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom zasad postępowania ze skazanym w izolacji penitencjarnej. Omówione zostaną źródła prawa penitencjarnego i standardy międzynarodowe odnoszące się do wykonywania kary pozbawienia wolności. Studenci zapoznają się

z systemami wykonywania kary pozbawienia wolności ( ujęcie historyczne i współczesne). Omówiony zostanie status skazanego,typy i rodzaje zakładów karnych , kategorie skazanych, przesłanki klasyfikacji skazanych. Scharakteryzowane zostaną środki oddziaływania penitencjarnego. Uwaga zostanie poświęcona także instytucji warunkowe przedterminowego zwolnienia. Student uzyska wiedzę o podmiotach uczestniczących w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów II, sem, letni

Wymagania wstępne - brak

Liczba godz. zajęć dydaktycznych: 20 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja , konsultacje

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 20 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenie 38,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 16,5 godz. Razem 75,0 godz. co daje 3 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 35,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

T. Szymanowski,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2017

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017

• Literatura uzupełniająca

- Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2018

- K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 3. wyd. Warszawa 2018

- S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2018

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent

- zna w sposób pogłębiony instrumenty reakcji prawnokarnej zarówno wobec sprawców , jak i ofiar przestępstw, a także sposoby reagowania przez organy na wyznania globalne i regionalne w zakresie przestępczości oraz jej następstw (K_W10)

- ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych, organizacyjnych i etycznych podstaw funkcjonowania organów państwowych, organizacji społecznych jednostek na rzecz bezpieczeństwa publicznego )K_W 11)

- ma pogłębioną wiedzę na temat priorytetów państw i społeczeństw w zakresie reagowania na przestępczość (K_W14)

UMIEJĘTNOŚCI absolwent

-sprawnie posługuje się normami prawnymi , w szczególności z prawa karnego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników prywatnego i publicznego sektora bezpieczeństwa (K_U09)

- posiada umiejętność oceny relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych podejmowanych przez państwo a także umiejętność ewaluacji stosownych programów profilaktycznych (K_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE absolwent

- potrafi opracować hierarchię i i strukturę instrumentów służących realizacji przyjętych założeń

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.