Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-1PWE Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z ewolucją historyczną oraz aktualną regulacją normatywną pozycji prawnej związków wyznaniowych w Polsce oraz na świecie, w tym między innymi z prawami i obowiązkami wynikającymi z wolności sumienia i religii oraz konstytucyjno-ustawowymi środkami ochrony.

Skrócony opis:

Prawo wyznaniowe określa zasady tworzenia i ramy prawne działania związków wyznaniowych oraz wolność sumienia i wyznania jednostki i środki jej ochrony.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne: religia jako zjawisko prawne, definicja prawa wyznaniowego, pojęcie i klasyfikacja związków wyznaniowych, historia nauczania prawa wyznaniowego w Polsce

2. Wolność sumienia i wyznania: pojęcie, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz granice wolności

3. Historyczna ewolucja wolności sumienia i wyznania w świecie i w Polsce

4. Gwarancje oraz ochrona wolności sumienia i wyznania w prawie krajowym i międzynarodowym

5. Modele i cechy charakterystyczne państw wyznaniowych

6. Modele i cechy charakterystyczne państw świeckich

7. Sytuacja prawna związków wyznaniowych w II RP

8. Sytuacja prawna związków wyznaniowych w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej

9. Sytuacja prawna związków wyznaniowych w okresie PRL

10. Źródła prawa wyznaniowego w Polsce

11. Konstytucyjne zasady regulacji wyznaniowych

12. Działalność kultowo - religijna oraz autonomia i samorządność kościołów i innych związków wyznaniowych

13. Dochody, opodatkowanie oraz regulacja spraw majątkowych kościołów i innych związków wyznaniowych

14. Sytuacja prawna osób duchownych

15. Państwowa administracja wyznaniowa oraz nadzór państwa nad działalnością kościołów i innych związków wyznaniowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietrzak M., Prawo Wyznaniowe, Warszawa 2010,

Literatura uzupełniająca:

1. Mezglewski A., Misztal H., P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Lublin 2008,

2. Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student zna stan regulacji prawnej związków wyznaniowych w RP. Potrafi interpretować akty normatywne regulujące problematyki wyznaniowej w Polsce. Umie posługiwać się zdobytą wiedzą nie tylko w życiu zawodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego testu jednokrotnego wyboru

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.