Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - Prawo cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-5SEMPCO Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - Prawo cywilne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria i proseminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V, sem. 9 i 10.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 32 godziny seminarium.

Liczba punktów ECTS - 22.

Metody dydaktyczne - seminarium, konsultacje, wykład, analiza orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny, prezentacja poglądów, dyskusja, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 32 godziny, przygotowanie do zajęć - 300 godzin, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 218 godzin. Razem: 550 godzin, co odpowiada 22 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 250 godzin, co odpowiada 10 punktom ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 300 godzin, co odpowiada 12 punktom ECTS.

Literatura:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

2. L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

3. J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

4. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

5. R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

6. S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

7. B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

8. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego - K_W08;

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12;

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06;

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07;

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest przygotowanie projektu pracy magisterskiej spełniającej wymogi dopuszczenia do obrony i umieszczenie jej w APD.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.