Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-1LJA2 Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz. II
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Kurs ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą w j. obcym oraz wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa w j. obcym. W trakcie kursu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych jak prezentacje, streszczenia i listy formalne w języku obcym. Nadrzędnym celem kursu jest przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa UwB

Nazwa kierunku studiów prawo

Poziom kształcenia studia jednolite magisterskie

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0700-PS5-1

Język przedmiotu j. obcy / polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina nauk humanistycznych, językoznawstwo

Rok studiów /semestr I rok / I i II semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

znajomość języka obcego ogólnego na poziomie B1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

60 godz. – lektorat

Założenia i cele przedmiotu Kurs ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą w j. obcym oraz wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa w j. obcym. W trakcie kursu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych jak prezentacje, streszczenia i listy formalne w języku obcym. Nadrzędnym celem kursu jest przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Lektorat prowadzony jest w formie ćwiczeń wszystkich sprawności językowych poprzez konwersacje, pracę w grupach, przedstawianie prezentacji i prace pisemne.

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę:

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć

- przedłożenie prac pisemnych (np. streszczenia, listy formalne, itp.);

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej,

- zdanie na min. 50% testów kontrolnych.

Uwaga: W przypadku nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji wszelkich zaległych prac i testów oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Punkty ECTS 5 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin

Udział w wykładach

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 60

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) w tym: 65

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej

Rozwiązywanie kazusów

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

Realizacja zadań projektowych

Przygotowanie do egzaminu

Egzamin

Inne (wymienić jakie)

Razem:125 godzin

(odpowiada 5 pkt ECTS)**

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75

odpowiada 3 pkt ECTS***

o charakterze praktycznym 65

Odpowiada 2,5 pkt ECTS****

Literatura:

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2014

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim; Kurtyka A., Wydawnictwo EGIS; 2006

Język angielski powtórka przed egzaminem opracowania tematyczne; Matasek M., wyd. Handybooks; 2006

Interaktywne repetytorium leksykalne; Olejnik D.; Wydawnictwo

LektorKlett; 2009

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Britain for Learners of English; O'Driscoll J.; Oxford; 2009

Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing; 2010

Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Literatura podstawowa (zagadnienia ogólne):

English File Upper-Intermediate (Third Edition), C.Oxenden, C.Latham-Koenig, OUP, 2014

English File Advanced (Third Edition), C.Oxenden, C.Latham-Koenig, J.Lambert, OUP, 2015

Literatura uzupełniająca (zagadnienia ogólne):

English Vocabulary in Use; Redman S.; Cambridge University Press; 2003

Test Your English Vocabulary in Use; Redman S.; Gairns R., Cambridge University Press; 2003

First Certificate Language Practice; Vince M.; Macmillan; 2003

Networking in English; Barret B., Sharma P.; Macmillan; 2010

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

Picture. Intercultural Communication in Europe. A Rough Guide; Libertas Publishing; 2005

Speakout advanced, Clare A., Wilson JJ, Pearson Longman, 2012

Life upper-intermediate; Dummett P., Hughes J., Stephenson H.; HEINLE CENGAGE Learning; 2012

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Student zna podstawową terminologię prawniczą w języku obcym K_W07

2. Student potrafi porozumieć się w j. obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego K_U10

3. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób K_K01

4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie na ocenę na koniec I semestru poprzez:

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć

- przedłożenie prac pisemnych (np. streszczenia, listy formalne, itp.);

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej,

- zdanie na min. 50% testów kontrolnych.

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 4 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania). W przypadku nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji wszelkich zaległych prac i testów oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)


Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia, Bożena Miśkiewicz, Małgorzata Penza-Szachowicz, Halina Sierocka
Prowadzący grup: Anna Kuzia, Bożena Miśkiewicz, Małgorzata Penza-Szachowicz, Halina Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

SYLABUS - prawo stacjonarne 2014/15


Informacje szczegółowe


<colgroup><col > <col >

Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Język angielski cz. I; Język angielski cz. II

Kod przedmiotu

0700-PS5-1LJA1, 0700-PS5-1LJA2

Nazwa kierunku

prawo stacjonarne

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa; Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB

Język przedmiotu

angielski

Rok studiów/ semestr


rok I / semestr I i II

Rok akademicki

2014/15

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

120 godzin

forma zajęć: ćwiczenia (lektorat) w sali i (maksymalnie do 30% godzin zajęć) online

Liczba punktów ECTS

4 + 4

Prowadzący


dr Halina Sierocka, mgr Ewa Wyszczelska-Oksień, mgr Julia Popik, mgr Małgorzata Penza-Szachowicz, mgr Bożena Miśkiewicz


Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

K_W07 – Wiedza: zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny prawa w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2.

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa, posiłkując się terminologią specjalistyczną na poziomie B2.

K_U10 – Umiejętności: zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych i pisemnych (np. prezentacje, krótkie referaty, listy formalne).

Kompetencje społeczne:
K_K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K02 – potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin (pisemny i ustny) po II semestrze; zaliczenie pisemne po każdym semestrze; testy kontrolne; esej/wypracowanie; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.


Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu


Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3-4 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania), regularne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć; zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i semestralnych. Zdanie egzaminu końcowego na ocenę co najmniej dostateczną (łączna ocena z części pisemnej i ustnej).


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011


Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

The Lawyer's English Language Coursebook; Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2007

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim; Kurtyka A., Wydawnictwo EGIS; 2006
Język angielski powtórka przed egzaminem opracowania tematyczne; Matasek M., wyd. Handybooks; 2006

Interaktywne repetytorium leksykalne; Olejnik D.; Wydawnictwo

LektorKlett; 2009

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Britain for Learners of English; O'Driscoll J.; Oxford; 2009

Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing; 2010

Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005


Literatura podstawowa (zagadnienia ogólne):

English File Upper-intermediate (Third Edition), C.Oxenden, C.Latham-Koenig, OUP, 2014

New English File Advanced, C.Oxenden, C.Latham-Koenig, OUP, 2010.


Literatura uzupełniająca (zagadnienia ogólne):
New English File Upper-intermediate, C.Oxenden, C.Latham-Koenig, OUP, 2008

English Vocabulary in Use; Redman S.; Cambridge University Press; 2003

Test Your English Vocabulary in Use; Redman S.; Gairns R., Cambridge University Press; 2003

First Certificate Language Practice; Vince M.; Macmillan; 2003

Networking in English; Barret B., Sharma P.; Macmillan; 2010

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

Picture. Intercultural Communication in Europe. A Rough Guide; Libertas Publishing; 2005

Speakout advanced, Clare A., Wilson JJ, Pearson Longman, 2012

Life upper-intermediate; Dummett P., Hughes J., Stephenson H.; HEINLE CENGAGE Learning; 2012


Bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

<colgroup><col > <col >

Treści programowe


Ćwiczenia / Konwersatoria

Liczba godzin

1. Zagadnienia specjalistyczne:


Zawody prawnicze w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce.

Podstawowe terminy dotyczące prawa karnego - rodzaje przestępstw, rodzaje kar, etapy procesu karnego.

Podstawowe terminy dotyczące prawa cywilnego - etapy procesu cywilnego.

Umowy - zerwanie umowy, rodzaje rekompensat.

Wymiar sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii, USA i Polsce; rodzaje sądów.

Podstawowe terminy z zakresu prawa pracy.

Prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, historia prawa polskiego, prawa człowieka.

Nazwy podstawowych dokumentów prawniczych.

Prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe. Wspólnota europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej.

Unia Europejska oraz kraje wchodzące w jej skład.

Funkcjonowanie na europejskim rynku pracy.

Systemy polityczne i funkcjonowanie państwa.

Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań; kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych.


100

2. Edukacja i studia.


System szkolnictwa wyższego w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe.

Organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia.

Wynajmowanie mieszkania.


4

3. Media i środki komunikacji.


Prasa, radio, telewizja, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie.


4

4. Problemy współczesnego świata.


Globalizacja, migracja, problemy demograficzne, wpływ lobbystów, rasizm, konflikty etniczne, terroryzm, wielokulturowość, stereotypy narodowościowe, itp.


4

5. Praca.


Stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę.

Niezbędne dokumenty (list motywacyjny i CV).

Rozmowa kwalifikacyjna.

Przebieg kariery.

Cechy charakteru i kwalifikacje predestynujące do określonych zawodów.


4

6. Podróże.


Różne środki transportu, podróż samolotem – odprawa celna i paszportowa.

Podróże wakacyjne i podróż służbowa (rezerwacja hotelu, meldowanie się).

Problemy w podróży.


4Założenia i cele przedmiotu

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych oraz w codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.