Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-2PKA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu prawa karnego, w tym w szczególności zagadnień wprowadzających, zasad obowiązywania ustawy karnej, przestępstwa i ustawowych znamion przestępstwa, winy i okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw i przepisów ustawy, pojęcia i istoty kary, katalogu kar, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, środków zabezpieczających, ułaskawienia i amnestii, wymiaru kary, recydywy, przedawnienia i zatarcia skazania, typów przestępstw oraz wybranych przestępstw.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. I i II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 50 godzin wykładu i 50 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 10

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 137,5 godz., co odpowiada 5.5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4.5 pkt ECTS.

Literatura:

1. T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012

2. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013.

3. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2012.

4. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

5. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011.

6. A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2015.

7. F. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne: część ogólna, Kraków 2010.

8. F. Zoll (red.), Kodeks karny, komentarz, Warszawa 2013.

9. W. Filipkowski, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

10. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03,

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07,

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09,

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - K_W11,

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01,

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa- K_U03,

- Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05,

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

Wykład: egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Małgorzata Chrostowska, Wojciech Filipkowski, Ewa Guzik-Makaruk, Piotr Mroczko, Paulina Pawluczuk-Bućko, Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł, Ewelina Wojewoda, Elżbieta Zatyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.