Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa - dwa tygodnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PRK Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa - dwa tygodnie
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem praktyki jest w rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

Skrócony opis:

Celem praktyki jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok IV/semestr VII-VIII.

Specjalizacja publiczno - prawna

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć –dwa tygodnie praktyki zawodowej.

Metody dydaktyczne – praktyka zawodowa.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 0 godz., odbycie praktyki zawodowej 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 0 godz., egzamin 0 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 0 godzin, co odpowiada 0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Nie dotyczy.

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_U03, K_U08, K_K02, K_K03, K_K04

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych.

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe).

K_W07 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą.

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa.

K_U03 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa.

K_U08 - posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów, prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki zawodowe zaliczane są przez opiekunów praktyk powołanych przez Dziekana Wydziału Prawa na podstawie dziennika praktyk przedłożonego przez studenta lub umowy o pracę i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie studenta.

Kryterium oceny jest weryfikacja dziennika praktyk oraz opinia opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej praktykanta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz, Arkadiusz Bieliński, Maciej Etel, Rafał Michałowski, Renata Tanajewska
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz, Arkadiusz Bieliński, Maciej Etel, Rafał Michałowski, Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz, Ewelina Bobrus-Nowińska, Rafał Michałowski, Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz, Ewelina Bobrus-Nowińska, Rafał Michałowski, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.