Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Upadłość konsumencka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPNI Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Upadłość konsumencka
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące specyfiki upadłości konsumenckiej jako odrębnego postępowania upadłościowego.Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowej w tym zakresie wiedzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakres podmiotowy, przebieg a także materialno-prawne skutki tej szczególnej procedury oddłużeniowej .

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 5/sem. IX

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 12 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 38 . Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

P. Filipiak, A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz. Wyd. Spartan

R.Adamus, B. Groele (red.), Upadłośc konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Wyd C.H. Beck

S. Gurgul. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd C.H. Beck

P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. C.H. Beck

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego, oraz procedur sądowych i administracyjnych K_W03

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego K_W08

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa K_U01;

- Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa K_U05

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ocena minimalna zaliczenia: dostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.