Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - Prawo cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5SEMPCO Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - Prawo cywilne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 24.00 LUB 22.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy magisterskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy magisterskiej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.

Skrócony opis:

Ogólny zarys metod i technik realizacji prac magisterskich dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku prawo. Materiał ukierunkowano na najważniejsze potrzeby studentów w zakresie: formułowania problemów badawczych, opracowanie tematu pracy magisterskiej, stawianie tez (problemów szczegółowych) i przyjmowanie hipotez, wyłanianie zmiennych zależnych i niezależnych oraz ich wskaźników, określenie metod, technik i narzędzi badawczych, przeprowadzenie procedury badawczej i zrealizowanie badań naukowych, opracowanie i przedstawienie wyników badań własnych w formie sprawozdania naukowego stosowanego w pracach magisterskich, przygotowanie się i złożenie egzaminu końcowego

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX-X.

Wymagania wstępne - proseminarium.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 54 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne - seminarium, konsultacje.

Punkty ECTS - 22.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 54 godz., przygotowanie do zajęć 437,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 58,5 godz. Razem: 550 godzin, co odpowiada 22 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 437,5 godz., co odpowiada 17,5 pkt ECTS.

Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.; Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.; J. Mąjchrzak , Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.; E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.; E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie, Siedlce 2002; J. Jura, J. Roszczypała, Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000; J. Apanowicz, Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

Kompetencje społeczne, absolwent:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie realizacji wyznaczonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 54 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta, Adam Doliwa
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta, Adam Doliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Dla przygotowania pracy magisterskiej studenci powinni posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, teorii prawa i terminologii prawniczej. Zakładanym efektem prowadzonych zajęć jest napisanie prac magisterskich przez studenta, zgodnie z ustalonymi wymogami oraz obrona tych prac i prezentacja wiedzy z zakresu prawa cywilnego na egzaminie magisterskim.

Pełny opis:

1. Zagadnienia podstawowe: metodologia konstrukcji pracy magisterskiej (powtórzenie dotychczasowej wiedzy w tym zakresie).

2. Dokumentacja literatury i źródeł prawa, przypisy bibliografia

3. Prezentacja tez prac magisterskich.

4. Dyskusja nad tezami i treścią prac magisterskich, weryfikacja tez.

5 Omówienie zasad przeprowadzania egzaminu magisterskiego, obrony prac magisterskich i zakresu problematyki prawnej objętej egzaminem

Literatura:

Literatura wybierana indywidualnie przez każdego studenta i korygowana przez prowadzącego seminarium zależna od wybranego tematu pracy magisterskiej

Uwagi:

Forma zaliczenia – złożenie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 54 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta, Adam Doliwa
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta, Adam Doliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Dla przygotowania pracy magisterskiej studenci powinni posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, teorii prawa i terminologii prawniczej. Zakładanym efektem prowadzonych zajęć jest napisanie prac magisterskich przez studenta, zgodnie z ustalonymi wymogami oraz obrona tych prac i prezentacja wiedzy z zakresu prawa cywilnego na egzaminie magisterskim.

Pełny opis:

1. Zagadnienia podstawowe: metodologia konstrukcji pracy magisterskiej (powtórzenie dotychczasowej wiedzy w tym zakresie).

2. Dokumentacja literatury i źródeł prawa, przypisy bibliografia

3. Prezentacja tez prac magisterskich.

4. Dyskusja nad tezami i treścią prac magisterskich, weryfikacja tez.

5 Omówienie zasad przeprowadzania egzaminu magisterskiego, obrony prac magisterskich i zakresu problematyki prawnej objętej egzaminem

Literatura:

Literatura wybierana indywidualnie przez każdego studenta i korygowana przez prowadzącego seminarium zależna od wybranego tematu pracy magisterskiej

Uwagi:

Forma zaliczenia – złożenie pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.