Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - Procedury administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5SEMPPE Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - Procedury administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 24.00 LUB 22.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Proseminarium - Prawo i postępowanie administracyjne 0700-PS5-4PROPPA
Seminarium - Prawo i postępowanie administracyjne - 4 rok 0700-PS5-4SEMXPPA

Założenia (lista przedmiotów):

Proseminarium - Prawo i postępowanie administracyjne 0700-PS5-4PROPPA
Seminarium - Prawo i postępowanie administracyjne - 4 rok 0700-PS5-4SEMXPPA

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na cele przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom zasad opracowania, budowy i pisania pracy magisterskiej, mających prowadzić do przygotowania i napisania przez każdego uczestnika seminarium pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: V, semestr IX, X

Metody dydaktyczne: seminarium

Punkty ECTS: 22

Bilans nakładu pracy studenta - udział w seminariach 54 godz., przygotowanie do zajęć 437,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 58,5 godz., co odpowiada 22 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 437,5 godz., co odpowiada 17,5 pkt ECTS.

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Literatura:

1. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

2. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

3. B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

4. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w

naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności

intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności:

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej

ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać

możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza

prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

Kompetencje społeczne:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne (przedstawienie pracy magisterskiej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 54 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kijowski
Prowadzący grup: Dariusz Kijowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 54 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kijowski
Prowadzący grup: Dariusz Kijowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.