Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pracy tłumacza przysięgłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-SPT-1WPTP Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pracy tłumacza przysięgłego
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Studia Podyplomowe Kształcenie tłumaczy przysięgłych języka angielskiego-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studia są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych tłumaczy a zwłaszcza tłumaczy przysięgłych. Obszerne moduły zajęć mają przygotować do praktycznego wykonywania roli tłumacza przysięgłego. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: filologia angielska, lingwistyka, prawo, ekonomia.

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz rozwinięcie słownictwa i umiejętności w zakresie tłumaczeń specjalistycznych w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia, medycyna i technika.

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w trzy moduły tematyczne na co składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie zagadnień wprowadzających do pracy tłumacza przysięgłego, tłumaczeń specjalistycznych oraz warsztatu tłumacza przysięgłego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do pracy tłumacza przysięgłego

- wprowadzenie do prawa polskiego

- podstawy prawa obszaru języka angielskiego

- stylistyka polska

- podstawy finansów, bankowości i ekonomii

Pełny opis:

Wymagana znajomość ogólnego języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym (Upper-intermediate B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

16 pkt. ECTS

40 godzin wykładu, 8 – godzin ćwiczeń 344 godz. pracy własnej

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, warsztaty, prezentacje multimedialne, praca w grupach, w parach

Wprowadzenie do prawa polskiego

- Źródła prawa

- System prawa i jego cechy

- Stosowanie prawa

- Gałęzie prawa

- Konstytucyjne organy i ich kompetencje

Podstawy prawa obszaru języka angielskiego

- specyfika systemu common law – rożnice między systemem UK/USA a europejskimi systemami prawa cywilnego

- precedens w systemie common law – pochodzenie brytyjskie, implementacja amerykańska

- struktura sądów w systemie common law na przykładzie federalnego sądownictwa USA

- sądowa kontrola konstytucyjności prawa (judicial review)

- proces sądowy z udziałem ławy przysięgłych w systemach common law

Stylistyka polska

- pojęcie i rodzaje stylu;

- leksykalne i składniowe środki stylistyczne;

- problematyka składniowej interpretacji stylu;

- zasady analizy stylistycznej tekstu;

- stylistyczne zastosowanie różnych typów zdań;

- zróżnicowanie stylowe języka polskiego i podstawy analizy stylów.

Podstawy finansów, bankowości i ekonomii

-wprowadzenie do ekonomii: przedmiot ekonomii, ekonomia pozytywna i negatywna

-gospodarka rynkowa: rynek i jego elementy, popyt, podaż, cena, prawo popytu, prawo podaży, cena równowagi, przesunięcie krzywej popytu, przesunięcie krzywej podaży

-teoria popytu (i konsumenta): reakcje popytu na zmiany cen, wpływ dochodu na popyt

- teoria podaży; teoria produkcji, elastyczność cenowa podaży, funkcja produkcji, produkt całkowity, przeciętny, marginalny

- produkcja i popyt globalny: składniki popytu globalnego, produkcja w stanie równowagi, mnożnik, funkcje oszczędzania

- pieniądz i system bankowy: funkcje pieniądza, kreacja pieniądza przez system bankowy, bank centralny, bankowość komercyjna, polityka pieniężna

- pojęcie i funkcje finansów: istota i podział finansów, funkcje finansów

Literatura:

A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Białystok 2011.

J. Nowicki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.

M. Grzybowski (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2009.

M. Podsiadło, Prawo Konstytucyjne. Repetytorium, Warszawa 2012.

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012

I. Kraśnicka, A. Ludwikowska, 2012. Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych, TNOiK, Toruń

M. Koszowski, 2009. Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzecznicza, Warszawska Firma Wydawnicza

A.A. Gillespie, 2010. The English legal system, Oxford University Press, Oxford

W. Burnham, 2010. Introduction to the Law and Legal System of the United States, WEST

H. Kurkowska S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 1959.

H. Kurkowska, Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991.

E. Cyniak, Rola ćwiczeń redakcyjnych w kształceniu sprawności językowej (w:) Z dydaktyki języka polskiego w szkole, Łódź 1996.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Stylistyka polska. Wybór tekstów opr. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1975.

T. Skubalanka, Założenia analizy stylistycznej (w:) O stylu poetyckim i innych stylach języka, Lublin 1995, s. 72-89.

P. Wróblewski, Odmiany stylowe współczesnej polszczyzny ( Próba klasyfikacji), „Polonica” XI, 1985, s. 219 – 232.

J. Bralczyk, Wiem, co mówię czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

D.Begg [oraz] S. Fischer, R.Dornbusch ; red. nauk. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny, [et al.], Mikroekonomia, 2007.

D.Begg, S.Fischer, R. Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.], Makroekonomia, 2007.

W. Jaworski, A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość centralna 2012

Bankowość / red. nauk. Małgorzata Zaleska ; aut.: Krystyna Brzozowska [et al.], 2013

E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego2012.

Efekty uczenia się:

SP7_WG01, SP7_UW01, SP7_UW02, SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KO01, SP7_KR02, SP_7WK01, SP7_WG02, SP7_WG03

Metody i kryteria oceniania:

- test uwzględniający poszczególne zagadnienia programowe będące jego treściami merytorycznymi

- praca własna słuchacza oceniana ciągle w trakcie zajęć

- projekty i ćwiczenia praktyczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Sierocka
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Izabela Kraśnicka, Magdalena Perkowska, Halina Sierocka, Katarzyna Sztok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.