Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arteterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AS1-3ART Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arteterapia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

UwB, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

Animacja Kultury z Arteterapią

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia,

Profil studiów

Ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-AS1-3ART

Język przedmiotu

język polski

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr

2015/1016 semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Student przed rozpoczęciem nauki powinien wykazać się wiadomościami z zakresu podstawowych dyscyplin sztuk plastycznych. Powinien posiadać umiejętności z zakresu posługiwania się podstawowymi dyscyplinami sztuk plastycznych. Powinien posiadać intuicję w zakresie analizowania wytworów arteterapii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

15 godzin, wykłady

15 godzin, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu

Wykorzystanie wpływu sztuki i procesu twórczego do oddziaływań terapeutycznych. Wewnętrzne doskonalenie siebie.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Warsztaty indywidualne i grupowe powiązane z działalnością plastyczną. Zaliczenie na ocenę.

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza

Zna i rozumie zasady leżące u podstaw kreacji twórczej umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

Wie jak tworzyć prace wizualne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

K_W11

K_W16

Umiejętności

umie realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponuje umiejętnościami do ich prezentacji

Posiada umiejętności wykorzystania zasad leżących u podstaw kreacji wizualnej umożliwiających swobodę i niezależność twórczej ekspresji

K_U08

K_U09

Kompetencje

rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, potrafi inspirować, organizować proces uczenia się innych osób

K_K01

Punkty ECTS

2.00

Bilans nakładu pracy studenta

- Udział w ćwiczeniach – 15 h

- Udział w wykładach – 15 h

- Udział w konsultacjach –5 h

- Zapoznanie z literaturą – 20 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

35

o charakterze praktycznym

25

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Morozewicz
Prowadzący grup: Marzanna Morozewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do umiejętnego wykorzystania sztuk wizualnych (plastycznych) i artystycznego procesu twórczego do oddziaływań terapeutycznych o różnorodnym charakterze.

Literatura:

1. Crellin Tubbs Carol, Drake Margaret, Crafts and creative media in therapy, SLACK Incorporated, University of Mississippi 2012

2. Handford Olga, Karolak Wiesław, Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, WSHE, Łódź 2007

3. Handford Olga, Karolak Wiesław, Mandala w arteterapii, WSHE, Łódź 2008

4. Karolak Wiesław, Rysunek w arteterapii, WSHS, Łódź 2005

5. Karolak Wiesław, MAPPING w twórczym samorozwoju i arteterapii, WSHE, Łódź 2006

6. Siemież Małgorzata, Siemież Tomasz /red./, Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.