Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Youth Subcultures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ERA-7GID Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Youth Subcultures
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Erasmus - zima
pedagogika ERASMUS
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu uwarunkowań przynależności młodzieży do grup subkulturowych, w szczególności


- zapoznanie z podstawową terminologią dotyczącą młodzieży oraz grup subkulturowych

- zapoznanie z przesłankami psychospołecznymi i kulturowymi kształtującymi subkulturową ekspresję młodzieży

- przyswojenie koncepcji teoretycznych grup subkulturowych i kultury młodzieżowej

- analiza wpływu czynników socjokulturowych na formy subkulturowej ekspresji młodzieży (przyczyny, potencjalne skutki) w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treści ćwiczeń obejmują prawidłowości rozwojowe właściwe dla okresu adolescencji, mechanizmy społeczno-kulturowe generujące powstawanie grup subkulturowych oraz poznanie potencjalnych form subkulturowej ekspresji i ewentualnej profilaktyki

Pełny opis:

- Subkultury młodzieżowe – podstawowe pojęcia

(analiza pojęć: młodzież, pokolenie, kultura, kontrkultura, antykultura, kultura dominująca, kultura alternatywna, subkultury i styl subkulturowy)

- Subkultury młodzieżowe – etiologia zjawiska

(uwarunkowania psychospołeczne i socjokulturowe,)

- Grupy subkulturowe - próby typologii zjawiska

Analiza stanu refleksji teoretycznej oraz badań nad grupami subkulturowymi (doświadczenia szkoły Chicago, badania nad subkulturami w okresie kontestacji młodzieżowej, subkultury młodzieżowe w ujęciu szkoły Birmingham, współczesne kierunki badań nad subkulturami) według poniższych obszarów tematycznych:

- Subkultury - Historia, formy ekspresji.

- Subkultury a wykluczenie społeczne

- Subkultury a przestępczość

- subkultury jako forpoczta awangardy kulturowej

- Subkultury a reformatorskie ruchy społeczne

- subkultury a aktywność polityczna młodzieży

- Subkultury ucieczki i wycofania

- Cybersubkultury

- Gender a subkultury

- Postsubkultury i fani - zmierzch subkultur czy nowa jakość?

Literatura:

P. Hodkinson, W. Deicke (eds.), Youth Cultures - Scenes, Subcultures and Tribes, Routledge, London-New York 2007.

D. Muggleton R.Weinzierl (eds.), The Post-subcultures Reader, Berg, Oxford-New York 2003.

N. Macdonald, The Graffiti Subculture. Youth, Masculinity and Identity in London and New York, Palgrave Macmillan, London 2001.

K. Gelder, Subcultures. Cultural Histories and Social Practice, Routledge, London-New York 2007.

J.E. Perone, Mods, Rockers and The Music of The British Invasion, Praegers, London 2009.

A. Bennett, Hip Hop am Main: The Localisation of Rap Music and Hip Hop Culture, Media, Culture & Society, 1999 vol. 21.

C.F. Pampols, L. Porzio, Jipis, Pijos, Fiesteros, Studies on youth cultures in Spain 1960–2004, YOuth 2009, Vol 13.

R. E. Ward, Fan Violence. Social Problem or Moral Panic? Aggression and Violent Behavior, 2002 vol. 7.

K. Hayward, M. Yar, The ‘Chav’ Phenomenon: Consumption, Media

and The Construction of A New Underclass, Crime, Media, Culture, 2006 vol. 2.

G. Dimitriadis, The Situation Complex: Revisiting Frederic Thrasher’s The Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago, Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 2006 Vol. 6, No. 3.

R. Kahn, D. Kellner, Global Youth Culture, http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/globyouthcult.pdf

A. Nayak, ‘Ivory lives’. Economic Restructuring and The Making of

Whiteness In a Post-industrial Youth Community, European Journal of Cultural Studies 2003 vol. 6.

J. A. McArthur, Digital Subculture. A Geek Meaning of Style, Journal of

Communication Inquiry, 2009 vol. 33 no. 1

J. Terpstra, Youth Subculture and Social Exclusion, Nordic Journal of Youth Research, 2006 vol 14 (2).

D. Hebdige, Subcultures. The Meaning of Style, Routledge, London - New York 1979

S.Hall, T. Jefferson (eds.) Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain, Centre for Contemporary Culture Studies, Birmingham 1975.

K. Gelder, S. Thornton, The Subcultures Reader, Routledge, London-New York 1997.

M. Brake, The Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures, Routledge, London-New York 1980.

M. Wolfgang, F. Ferracuti, The Subculture of Violence, Tavistock, London 1967.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu zajęć student będzie znał

uwarunkowania przynależności młodzieży do grup subkulturowych,

podstawową terminologię dotyczącą młodzieży oraz grup subkulturowych

koncepcje teoretyczne grup subkulturowych i kultury młodzieżowej oraz będzie w stanie określić możliwości potencjalnych oddziaływań profilaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studenta będzie wynikiem sumy:

a) oceniania ciągłego (aktywność w trakcie zajęć oraz wynik kartkówek)

b) pracy własnej – charakterystyki wybranej subkultury młodzieżowej / zagadnienia szczegółowego (wskazanego opisie przedmiotu) w formie eseju lub prezentacji.

c) w przypadku pracy własnej ustrukturalizowanie oraz udokumentowanie materiału przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji Padlet (www.padlet.com) przykład zastosowania: http://padlet.com/wall/kateyouthculture

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

This course relates to the regularity of development appropriate to the period of adolescence, social and cultural mechanisms that generate the formation and specificity of subcultural groups; additionally potential forms of expression and possible prevention are also points of interests.

Pełny opis:

Youth subculture - the basic concepts of: youth, generation, culture, counterculture, dominant culture, alternative culture, ad subcultural style.

- Youth subcultures - the etiology of the phenomenon

(psychosocial and socio-cultural factors,)

- Subcultures - typology of the phenomenon

- Analysis of theoretical reflection and youth / subcultural studies (Chicago School, youth contestation of 60ths, Birmingham School, contepmorary youth / subculture studies

- Analysis of selected forms of subcultural expression, according to the following topics:

Subcultures - History, forms of expression.

- Subcultures and social exclusion

- Subcultures and youth delinquency

- Subculture as the form of cultural rebellion

- Subcultures as the form of reformists' movements

- Subculture and the youth political activity

- Subcultures as the form of withdrawal

- Youth cyber cultures

- Gender and subculture

- Post-subcultures and fans - Twilight of subcultures or the new quality?

Literatura:

P. Hodkinson, W. Deicke (eds.), Youth Cultures - Scenes, Subcultures and Tribes, Routledge, London-New York 2007.

D. Muggleton R.Weinzierl (eds.), The Post-subcultures Reader, Berg, Oxford-New York 2003.

N. Macdonald, The Graffiti Subculture. Youth, Masculinity and Identity in London and New York, Palgrave Macmillan, London 2001.

K. Gelder, Subcultures. Cultural Histories and Social Practice, Routledge, London-New York 2007.

J.E. Perone, Mods, Rockers and The Music of The British Invasion, Praegers, London 2009.

A. Bennett, Hip Hop am Main: The Localisation of Rap Music and Hip Hop Culture, Media, Culture & Society, 1999 vol. 21.

C.F. Pampols, L. Porzio, Jipis, Pijos, Fiesteros, Studies on youth cultures in Spain 1960–2004, YOuth 2009, Vol 13.

R. E. Ward, Fan Violence. Social Problem or Moral Panic? Aggression and Violent Behavior, 2002 vol. 7.

K. Hayward, M. Yar, The ‘Chav’ Phenomenon: Consumption, Media

and The Construction of A New Underclass, Crime, Media, Culture, 2006 vol. 2.

G. Dimitriadis, The Situation Complex: Revisiting Frederic Thrasher’s The Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago, Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 2006 Vol. 6, No. 3.

R. Kahn, D. Kellner, Global Youth Culture, http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/globyouthcult.pdf

A. Nayak, ‘Ivory lives’. Economic Restructuring and The Making of

Whiteness In a Post-industrial Youth Community, European Journal of Cultural Studies 2003 vol. 6.

J. A. McArthur, Digital Subculture. A Geek Meaning of Style, Journal of

Communication Inquiry, 2009 vol. 33 no. 1

J. Terpstra, Youth Subculture and Social Exclusion, Nordic Journal of Youth Research, 2006 vol 14 (2).

D. Hebdige, Subcultures. The Meaning of Style, Routledge, London - New York 1979

S.Hall, T. Jefferson (eds.) Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain, Centre for Contemporary Culture Studies, Birmingham 1975.

K. Geder, S. Thornton, The Subcultures Reader, Routledge, London-New York 1997.

M. Brake, The Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures, Routledge, London-New York 1980.

M. Wolfgang, F. Ferracuti, The Subculture of Violence, Tavistock, London 1967.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.