Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1YPDL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu:

- ukazanie realiów kształtowania się pedeutologii jako nauki o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim,

- ukazanie złożoności profesji, realiów funkcjonowania i perspektyw (wyzwań) XXI wieku wobec zawodu nauczycielskiego),

- zaprezentowanie przyszłym nauczycielom obszarów debaty nad współczesną szkołą i nauczycielem (z odniesieniem komparatystycznym),

- rozumienia różnorodnych kontekstów i „osobliwości” roli zawodowej nauczyciela, rozumienia jej społeczno-kulturowych kontekstów i ograniczeń.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Pedeutologia jako nauka o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim- ewolucja i rozwój. Reinterpretacja i przemiany funkcji zawodowych nauczyciela. wymiary jego kompetencji zawodowych i wymagania kwalifikacyjne. Status nauczyciela w Polsce na tle porównawczym.

O stawaniu się nauczycielem i działaniach na rzecz własnego rozwoju /osobistego i zawodowego/.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metoda zadaniowa, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 18 godz.

- przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wywiadu z nauczycielem lub przygotowanie i napisanie eseju 25 godz.

- przygotowanie do kolokwium 25 godz.

- konsultacje 5 godz.

Razem: 73 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Banach Cz., Pedeutologia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T.Pilcha – t.IV, Warszawa 2005, s.301 – 306.

• Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk, 2004.

• Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika-podręcznik akademicki, t.2 - rozdz. 7, Warszawa 2003.

• Krawcewicz S., Pedeutologia, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W.Pomykało, Warszawa 1993, s. 585-592.

• Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

• Nowosad J.,Nauczyciel- wychowawca czasu polskich przełomów, Kraków 2002.

• Prokopiuk W., Nauczyciel na polach humanizacji edukacji, Kraków 2010.

• Prucha J., Pedeutologia [w:] Pedagogika, red. B.Śliwerski- t.2, Gdańsk 2006, s.293-316.

• Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

• Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.

• Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, pod red. naukową H.Kwiatkowskiej, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

• Ferenz K., Kozioł E. (red.), Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

• Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach. Warszawa 2013.

• Michalak J. M., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2003.

• Piekarski J., Tomaszewska L., Być nauczycielem-uczestnikiem czy świadkiem procesu edukacyjnego?, Płock 2015.

• Speck O., Być nauczycielem. trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 - Student zna terminologię używaną w pedagogice, a odniesioną do osoby nauczyciela (miłość dusz ludzkich, "kontaktowość", zdatność wychowawcza, zdolności sugestywne, talent pedagogiczny, takt pedagogiczny) - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, wywiad/esej.

K_W13 - Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedeutologii, obejmującą terminologię, teorię i specyfikę działania

nauczycielskiego – osobliwości roli zawodowej i oczekiwane obszary kompetencji zawodowych - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, wywiad/esej.

K_W15 - Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej – specyfice nauczycielskiego działania w roli wychowawcy, dydaktyka, opiekuna, animatora - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, wywiad/esej;

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U12 - Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych - sposób weryfikacji: pisemne kolokwium końcowe, wywiad/esej;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K04 - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji deontologicznej i przestrzegania zasad etyki zawodowej - sposób weryfikacji: wywiad/esej;

K_K05 - Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą nauczyciela w warunkach instytucji edukacyjnych, poszukuje optymalnych rozwiązań - sposób weryfikacji: wywiad/esej.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe (pisemne) na ocenę - obowiązkowe (51% poprawnych odpowiedzi uprawnia do zaliczenia kolokwium).

Fakultatywnie:

A. - przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z nauczycielem [kryteria oceny: 1. poprawnie opracowana koncepcja wywiadu (temat, problemy badawcze), 2. poprawnie skonstruowany kwestionariusz wywiadu (ustrukturyzowany, częściowo ustrukturyzowany lub swobodny) wraz z pulą pytań lub zagadnień, 3. autorski (własny) twórczy, refleksyjny komentarz dotyczący uzyskanych w wywiadzie informacji)]

lub

B. - esej "Aktualizacja idei wybranego kreatora XX wiecznej pedeutologii" [kryteria oceny: 1. adekwatność tematu do treści eseju; 2. spójność i poprawność językowa wypowiedzi; 3. twórczość i oryginalność pracy a przy cytatach dbałość o odwołania do źródeł].

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.