Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YAKU Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studenta wymagana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu filozofii oraz socjologii. Student powinien swobodnie poruszać się na polu dostrzegania, analizowania i interpretowania poszczególnych zjawisk społecznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem wykładów z Antropologii kulturowej jest pogłębiona analiza zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze, jej elementach oraz miejscu i funkcji człowieka w kulturze.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część 1. Toruń, 2003.

2. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część 2. Toruń, 2008.

3. A. Nobil, Zmiana kulturowa : między historią a ewolucją, Wrocław 2006.

4. M. Chomczyńska-Rubacha, K. Rubacha, Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej, Kraków 2007.

5. J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna: szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.

6. K. Kalka, Filozoficzna antropologia tomistyczna, Bydgoszcz 2000.

7. A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2002.

8. Człowiek w filozofii współczesnej, praca zbiorowa, Warszawa 1990.

9. M. Buchowski, W. J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

10. P. Chmielewski, Kultura i ewolucja, Warszawa 1988.

11. J. Dunin, Z. Szyfelbejn-Sokolewicz, Warszawa 1965(rozdz. VII, Antropologia w życiu współczesnym, s. 209 – 238).

12. R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania, Warszawa 1975.

13. E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987.

14. E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Warszawa 1992.

15. C.G. Jung, Ego; Cień; Syzygia: anima i animus; Osobowość maniczna; Jaźń, [w:] tegoż autora, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wybór, przeł. i wstęp J. Prokopiuk, Warszawa 1976, s. 59-118.

16. Z. Mach, Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa-Kraków 1989. (Rozdz. V, Kultura i osobowość – nowsze ujęcie, s. 156-228.)

17. H.E. Fisher, Anatomia miłości. Historia naturalna monogamii, cudzołóstwa i rozwodu, przeł. Jotek, Poznań 1994.

18. E. Fromm, O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański,Warszawa 1974.

19. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.

20. A. Mrozek-Dumanowska, Człowiek w labiryncie magii, Warszawa 1990.

21. Cz.Robotycki, Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim. Studium etnologiczne wsi Jurgów na Spiszu, Wrocław 1980.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Żurawski, Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007.

2. I. Trzcińska, Religia, system, ewolucja, Kraków 2006.

3. M. Staniszewski, Miasto granic, Poznań 2006.

4. S. Pietraszko, Studia o kulturze, Wrocław 1992.

5. Ph. Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. J. Jrdlicki, Warczawa 1975. (Rozdz. 5, Kultury, s. 145-179.)

6. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa 1968. (Rozdz. III, Trwanie i zmiana, s. 88-150.)

7. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974. (Cz. II rozdz. I, Osobowość społeczna, s. 101-140.)

8. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979 (wyd. 1).

9. Psychologia w działaniu, red. K. Jankowski, Warszawa 1981, s. 194-214.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie kulturowym, w tym o miejscu człowieka w kulturze. (K_W06)

2. ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych oraz kulturowych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych. (K_W07)

Umiejętności:

3. posiada pogłębione umiejętności obserwacji, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, w tym zjawisk natury kulturowej, przy użyciu różnych źródeł. (K_U01)

4. ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji kulturowych w kontekście edukacyjnym oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań. (K_U07)

Kompetencje:

5. jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę. (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin (zalicza 51% prawidłowych odpowiedzi).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.