Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-2YSEM Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. AKzA niestac.
2 rok 2st. POW niestac.
2 rok 2st. PW niestac.
2 rok 2st. RES niestac.
Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Treści programowe realizowane w trakcie seminarium są zróżnicowane w zależności od zainteresowań badawczych. Wymagania stawiane publikacji naukowej (pracy dyplomowej) – struktura, język, zawartość merytoryczna, strona formalna i etyczna pracy. Dobór i wykorzystanie źródeł. Przypisy bibliograficzne. Przygotowanie i analiza indywidualnych metodologicznych koncepcji badawczych. Opracowanie narzędzi badawczych i przygotowanie do badań terenowych. Przygotowanie i analiza rozdziału teoretycznego, zawierającego prezentację badanej problematyki w świetle literatury przedmiotu. Charakterystyka wyników własnych badań w kontekście problemów badawczych. Przygotowanie empirycznej części pracy zawierającej charakterystykę terenu badań, badanej próby, instytucji, dyskusję wyników analizy danych, wnioski z badań oraz aneksy. Przygotowywanie wniosków z badań i formułowanie wypowiedzi na temat realizacji celów teoretycznych (poznawczych). Przygotowanie projektów, programów, propozycji konkretnych działań w odpowiedzi na cel praktyczny własnych badań. Przygotowanie i przedstawienie do oceny pierwszej wersji pracy magisterskiej. Poprawianie i przygotowanie ostatecznej wersji pracy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Kierunek: pedagogika

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 13

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z pedagogiki oraz metodologii prowadzenia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 100h (50 h na I roku + 50h na II

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przewiduje się następujące rodzaje prac magisterskich:

- empiryczne badania jakościowe lub ilościowe realizowane w terenie;

- badania jakościowe realizowane na podstawie studiowania literatury naukowej, dokumentów, źródeł (praca badawcza z określeniem celów, problemów, hipotez, metod analizy danych, itp.) – rozdział metodologiczny jest konieczny, choć jego struktura jest swoista i nie musi odpowiadać strukturze typowej pracy badawczej o charakterze ilościowym.

Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej przez Radę Wydziału powinno nastąpić nie później, niż z dniem rozpoczęcia ostatniego semestru danego cyklu kształcenia.

Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Krajewska A. (2001). Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Białystok: Trans Humana.

Krajewska A. (2010). Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa.

Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa.

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

oraz literatura polecana przez Osobę prowadzącą seminarium.

Efekty uczenia się:

a) Student posiada wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, zna orientacje badawcze, strategie i metody badań w naukach społecznych i humanistycznych – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów metodologicznych, ocena rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej.

b) Student posiada umiejętności badawcze, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w wybranej subdyscyplinie pedagogicznej – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów metodologicznych, ocena rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej

c) Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności badania i analizowania problemów pedagogicznych – aktywność studenta na zajęciach, ocena referatów, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Do zaliczenia po pierwszym roku wymagane są:

• Obecność oraz aktywność na seminariach,

• Wybór tematu pracy dyplomowej,

• Opracowanie struktury pracy dyplomowej (spis treści),

• Opracowanie przynajmniej struktury rozdziału teoretycznego,

• Opracowanie części metodologicznej pracy,

• Przygotowania narzędzia badawczego (o ile potrzeba).

Do zaliczenia po drugim roku wymagane są:

• Obecność oraz aktywność na seminariach,

• Opracowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz, Joanna Borowik, Krzysztof Czykier, Wioleta Danilewicz, Barbara Dudel, Andrei Harbatski, Elżbieta Jaszczyszyn, Anna Karpińska, Emilia Kramkowska, Elwira Kryńska, Dorota Misiejuk, Jolanta Muszyńska, Tomasz Olchanowski, Andrzej Proniewski, Krzysztof Sawicki, Wojciech Siwak, Agnieszka Suplicka, Alina Szwarc, Joanna Szymanowska, Halina Wróblewska, Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Joanna Borowik, Krzysztof Czykier, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Andrei Harbatski, Elżbieta Jaszczyszyn, Alicja Korzeniecka-Bondar, Emilia Kramkowska, Dorota Misiejuk, Jolanta Muszyńska, Jerzy Nikitorowicz, Andrzej Proniewski, Tomasz Sosnowski, Agnieszka Suplicka, Joanna Szymanowska, Janina Uszyńska-Jarmoc, Halina Wróblewska, Monika Zińczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Joanna Borowik, Krzysztof Czykier, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Andrei Harbatski, Elżbieta Jaszczyszyn, Emilia Kramkowska, Dorota Misiejuk, Jolanta Muszyńska, Jerzy Nikitorowicz, Andrzej Proniewski, Tomasz Sosnowski, Agnieszka Suplicka, Joanna Szymanowska, Janina Uszyńska-Jarmoc, Halina Wróblewska, Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kierunek: pedagogika

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 13

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z pedagogiki oraz metodologii prowadzenia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 100h (50 h na I roku + 50h na II

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przewiduje się następujące rodzaje prac magisterskich:

- empiryczne badania jakościowe lub ilościowe realizowane w terenie;

- badania jakościowe realizowane na podstawie studiowania literatury naukowej, dokumentów, źródeł (praca badawcza z określeniem celów, problemów, hipotez, metod analizy danych, itp.) – rozdział metodologiczny jest konieczny, choć jego struktura jest swoista i nie musi odpowiadać strukturze typowej pracy badawczej o charakterze ilościowym.

Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej przez Radę Wydziału powinno nastąpić nie później, niż z dniem rozpoczęcia ostatniego semestru danego cyklu kształcenia.

Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Krajewska A. (2001). Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Białystok: Trans Humana.

Krajewska A. (2010). Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa.

Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa.

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

oraz literatura polecana przez Osobę prowadzącą seminarium.

Uwagi:

Prowadzący seminarium dyplomowe może zaproponować dodatkową literaturę oraz kryteria zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.