Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje i negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-2GOS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje i negocjacje
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie z mediacją i negocjacją, jako sposobami rozwiązywania konfliktów. Celem jest nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem oraz prowadzenia działań mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W toku zajęć planowane jest opanowanie umiejętności: rozpoznawania sporów; analizy sytuacji konfliktowych oraz określania możliwości ich bezstronnego rozstrzygania; praktycznego stosowania podstawowych technik komunikacji w sytuacji konfliktowej (parafrazowania, klaryfikacji, itp.); efektywnego zarządzania konfliktem; organizacji procedury mediacji i negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR); planowania i realizacji działań mediacyjnych i negocjacyjnych adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu; kreatywnego poszukiwania rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-2GOS

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu :Przedmiot obowiązkowy - specjalnościowy

Rok studiów /semestr drugi rok/ czwarty semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Wskazana wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej

Metody dydaktyczne:wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, dyskusja, mretoda symulacyjna

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 30 godzin, przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie do zaliczenia 15, udział w konsultacjach – 3 godziny

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -33 (1 ECTS)

o charakterze praktycznym - 30 (1 ECTS)

Literatura:

Gmurzyńska E., Morek R.(red.), Mediacje–Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. II, Warszawa 2014.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie. Antykwa, Kraków 2000.

Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.

Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 2003.

Efekty uczenia się:

Student:

KA6_WG6 - Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach. Zna mechanizmy zachowań ludzkich w sytuacjach konfliktowych oraz alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów i sporów.

KA6_UO1 - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i interpretowania sytuacji konfliktowych oraz w celu projektowania adekwatnej do sytuacji konfliktowej strategii działań pedagogicznych. Potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

KA6_UO3 - Potrafi pracować w zespole pełniąc rolę mediatora i negocjatora; umie przyjmować i wyznaczać zadania związane z prowadzeniem mediacji i negocjacji; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację procedury mediacji i negocjacji zgodnie z etapami tego procesu, Potrafi sprawnie zarządzać konfliktem, projektować i podejmować działania mediacyjne i negocjacyjne zgodnie z możliwościami stron konfliktu.

KA6_KO3 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest przygotowanie studenta do zajęć, znajomość teoretycznych zagadnień dotyczących mediacji i negocjacji (ustne odpowiedzi), aktywny udział w dyskusji, aktywne uczestnictwo w symulacji mediacji/negocjacji; stosowanie właściwych dla metod ADR technik komunikacji i procedur organizacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Marcin Kolemba, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Nazwa przedmiotu

MEDIACJE I NEGOCJACJE

Kod przedmiotu

0800-OS1-2GOS

Nazwa kierunku

PEDAGOGIKA

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

Język przedmiotu

Język polski

Charakterystyka przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie z mediacją i negocjacją, jako sposobami rozwiązywania konfliktów. Celem jest nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem oraz prowadzenia działań mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych.

Rok studiów/ semestr

II rok studiów I stopnia POW

studia stacjonarne

4 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

ćwiczenia (30 godz.)

Punkty ECTS

2

Prowadzący

Dr Jolanta Szada- Borzyszkowska/dr Marcin Kolemba

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta umiejętności: analizy sytuacji konfliktowych; praktycznego stosowania podstawowych technik komunikacji w sytuacji konfliktowej (parafrazowania, klaryfikacji, itp.); efektywnej organizacji mediacji oraz negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR); stosowania głównych zasad, reguł i technik mediacyjnych oraz negocjacyjnych; planowania działań mediacyjnych i negocjacyjnych - adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu; zarządzania konfliktem oraz umiejętności sporządzania ugody

Wymagania wstępne

Komunikacja interpersonalna

Treści merytoryczne przedmiotu

Komunikacja w konflikcie (style komunikowania się, analiza transakcyjna w relacjach; zasady prawidłowej komunikacji; typowe błędy w komunikacji; bariery komunikacyjne; metody wywieranie wpływu). Istota konfliktu (definicja konfliktu; koło konfliktu; rodzaje i typy konfliktów; typowe zachowania wobec sytuacji konfliktowych; eskalacja konfliktów i ich rozwiązywanie). Mediacje (definicja mediacji; cechy i podstawowe zasady mediacji; mediacja w aspekcie prawnym; mediacja jako sztuka zadawania pytań; porozumienia proceduralne; trening umiejętności mediacyjnych; jak rozmawiać stosując techniki mediacyjne; własność konfliktu i bezstronność w konfliktach - rola i zadania mediatora ). Negocjacje społeczne (istota negocjacji; cechy negocjatora; techniki negocjacyjne; zasady i etapy negocjacji; planowanie strategiczne negocjacji)

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

· obecność na zajęciach

· przygotowanie do zajęć (m.in. prezentacja; udział w dyskusji, aktywność)

· plan procesu mediacji/ negocjacji według ustalonych etapów

· udział w praktycznych ćwiczeniach z zakresu mediacji i negocjacji

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

1. Gmurzyńska E., Morek R.(red.), Mediacje–Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. II, Warszawa 2014.

2. Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

3. Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

4. Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

5. Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

6. Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

7. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie. Antykwa, Kraków 2000.

8. Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

9. Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

10. Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.

11. Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 2003.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

rPrzedmiot obejmuje problematykę mediacji i negocjacji; uczy rozpoznawania sporów; analizy sytuacji konfliktowych oraz określania możliwości ich bezstronnego rozstrzygania; praktycznego stosowania podstawowych technik komunikacji w sytuacji konfliktowej (parafrazowania, klaryfikacji, itp.); efektywnego zarządzania konfliktem; organizacji procedury mediacji i negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR); planowania i realizacji działań mediacyjnych i negocjacyjnych adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu; kreatywnego poszukiwania rozwiązań sporu i możliwości przewidywania konsekwencji nieprawidłowych relacji.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika

Rok studiów/semestr:II/4 semestr

Liczba godzin: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, dyskusja, mretoda symulacyjna

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 30 godzin, przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie do zaliczenia 15, udział w konsultacjach – 3 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -33 (1 ECTS)

o charakterze praktycznym - 30 (1 ECTS)

Literatura:

Gmurzyńska E., Morek R.(red.), Mediacje–Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. II, Warszawa 2014.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie. Antykwa, Kraków 2000.

Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.

Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 2003.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

uczestnictwo w zajęciach (90%), aktywny udział w realizacji zadań indywidualnych i grupowych wynikających z omawianej tematyki zajęć, aktywny udział w dyskusji, uczestnictwo w symulacji mediacji/negocjacji, indywidualna prezentacja wybranego zagadnienia teoretycznego dotyczącego podstawowych problemów związanych z mediacją i negocjacją, znajomość prawnych podstaw mediacji i negocjacji, zaliczenie przedmiotu na ocenę w formie ustnej odpowiedzi. Nieobecność student zobowiązany jest zaliczyć w formie ustnej odpowiedzi w terminie maks. 3 tygodni od daty nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

rPrzedmiot obejmuje problematykę mediacji i negocjacji; uczy rozpoznawania sporów; analizy sytuacji konfliktowych oraz określania możliwości ich bezstronnego rozstrzygania; praktycznego stosowania podstawowych technik komunikacji w sytuacji konfliktowej (parafrazowania, klaryfikacji, itp.); efektywnego zarządzania konfliktem; organizacji procedury mediacji i negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR); planowania i realizacji działań mediacyjnych i negocjacyjnych adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu; kreatywnego poszukiwania rozwiązań sporu i możliwości przewidywania konsekwencji nieprawidłowych relacji.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika

Rok studiów/semestr:II/4 semestr

Liczba godzin: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, dyskusja, mretoda symulacyjna

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 30 godzin, przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie do zaliczenia 15, udział w konsultacjach – 3 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -33 (1 ECTS)

o charakterze praktycznym - 30 (1 ECTS)

Literatura:

Gmurzyńska E., Morek R.(red.), Mediacje–Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. II, Warszawa 2014.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie. Antykwa, Kraków 2000.

Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.

Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 2003.

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

uczestnictwo w zajęciach (90%), aktywny udział w realizacji zadań indywidualnych i grupowych wynikających z omawianej tematyki zajęć, aktywny udział w dyskusji, uczestnictwo w symulacji mediacji/negocjacji, indywidualna prezentacja wybranego zagadnienia teoretycznego dotyczącego podstawowych problemów związanych z mediacją i negocjacją, znajomość prawnych podstaw mediacji i negocjacji, zaliczenie przedmiotu na ocenę w formie ustnej odpowiedzi. Nieobecność student zobowiązany jest zaliczyć w formie ustnej odpowiedzi w terminie maks. 3 tygodni od daty nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Marcin Kolemba, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie z mediacją i negocjacją, jako sposobami rozwiązywania konfliktów. Celem jest nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem oraz prowadzenia działań mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-2GOS

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu :Przedmiot obowiązkowy - specjalnościowy

Rok studiów /semestr drugi rok/ czwarty semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Wskazana wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej

Metody dydaktyczne: wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, dyskusja, metoda symulacyjna

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 30 godzin, przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie do zaliczenia 15, udział w konsultacjach – 3 godziny

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -33 (1 ECTS)

o charakterze praktycznym - 30 (1 ECTS)

Literatura:

Bargiel-Matusewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Gmurzyńska E., Morek R.(red.), Mediacje –Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. II, Warszawa 2014.

Górska A., Huryn W., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.

Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.