Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3GOU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Rozbudowanie wiedzy w zakresie istniejących indywidualnych

programów pedagogiczno-psychologicznych.

2. Nabycie przez studentów umiejętności analizowania i budowania

indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

3. Nabycie umiejętności planowania pracy z indywidualnym

przypadkiem w celu zoptymalizowania funkcjonowania w

środowisku ryzyka.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest nabycie przez studentów umiejętności planowania pracy pedagogicznej ukierunkowanej na indywidualizację oddziaływań w związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

Pełny opis:

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien:

-znać procedury organizacji i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

- znać główne założenia teoretyczne dotyczące projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych,

- analizować i interpretować wyniki wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka na potrzeby planowania zindywidualizowanych oddziaływań pedagogiczno-psychologicznych,

-formułować założenia i cele indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych, dobierać metody i środki ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów,

- analizować treści programów pedagogiczno-psychologicznych pod kątem dostosowania do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia,

-opracować własną propozycję indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego,

- wykazywać się otwartością na podejmowanie działań związanych z udzielaniem pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

1. Teoretyczne podstawy projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych.

2. Zasady organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka- analiza przypadków.

4. Charakterystyka funkcjonalna dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Analiza mocnych i słabych stron funkcjonowania dziecka- określanie celów ogólnych i szczegółowych indywidualnego programu pracy pedagogiczno-psychologicznej.

6. Formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem- analiza indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz potencjałów rozwojowych.

7. Analiza struktury i treści indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

8. Projektowanie założeń i celów indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego.

9. Źródła i zasady doboru treści do programu edukacyjno-terapeutycznego.

10. Monitorowanie i ocena efektów pracy pedagogiczno-psychologicznej.

11-12. Prezentacja i omówienie projektów indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

13. Analiza scenariuszy zajęć pedagogiczno-psychologicznych – struktura, treści, organizacja i przebieg zajęć.

14. Współpraca z rodzicami i instytucjami w zakresie udzielania indywidualnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

PKT ECTS:

30 godz.-1 pkt ECTS- kontakt studenta z wykładowcą na zajęciach

30 godz.-1 pkt ECTS- samodzielna analiza literatury, przygotowanie do zajęć

30 godz. -1 pkt ECTS- przygotowanie projektu

30 godz.-1 pkt ECTS- konsultacje studentów z nauczycielem

Literatura:

1. Teoretyczne podstawy projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych.

2. Zasady organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka- analiza przypadków.

4. Charakterystyka funkcjonalna dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Analiza mocnych i słabych stron funkcjonowania dziecka- określanie celów ogólnych i szczegółowych indywidualnego programu pracy pedagogiczno-psychologicznej.

6. Formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem- analiza indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz potencjałów rozwojowych.

7. Analiza struktury i treści indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

8. Projektowanie założeń i celów indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego.

9. Źródła i zasady doboru treści do programu edukacyjno-terapeutycznego.

10. Monitorowanie i ocena efektów pracy pedagogiczno-psychologicznej.

11-12. Prezentacja i omówienie projektów indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

13. Analiza scenariuszy zajęć pedagogiczno-psychologicznych – struktura, treści, organizacja i przebieg zajęć.

14. Współpraca z rodzicami i instytucjami w zakresie udzielania indywidualnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Efekty uczenia się:

1.Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o różnych

środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich

zachodzących. (K W1O)

2. Student ma podstawową wiedz o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej. ( K W15)

3.Student potraf ocenić przydatność typowych metod, procedur i

dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami

działalności pedagogicznej. ( K U09)

4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Student potrafi również generować

rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować

przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych

działań. ( K U10)

5. Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i

rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi

zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych. ( K K02)

6. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. ( K K08)

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: metoda problemowa, pokaz, grupowe przygotowanie projektu.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest nabycie przez studentów umiejętności planowania pracy pedagogicznej ukierunkowanej na indywidualizację oddziaływań w związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien:

-znać procedury organizacji i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

- znać główne założenia teoretyczne dotyczące projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych,

- analizować i interpretować wyniki wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka na potrzeby planowania zindywidualizowanych oddziaływań pedagogiczno-psychologicznych,

-formułować założenia i cele indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych, dobierać metody i środki ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów,

- analizować treści programów pedagogiczno-psychologicznych pod kątem dostosowania do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia,

-opracować własną propozycję indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego,

- wykazywać się otwartością na podejmowanie działań związanych z udzielaniem pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych.

2. Zasady organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

3. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka- analiza przypadków.

4. Charakterystyka funkcjonalna dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Analiza mocnych i słabych stron funkcjonowania dziecka- określanie celów ogólnych i szczegółowych indywidualnego programu pracy pedagogiczno-psychologicznej.

6. Formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem- analiza indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz potencjałów rozwojowych.

7. Analiza struktury i treści indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

8. Projektowanie założeń i celów indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego.

9. Źródła i zasady doboru treści do programu edukacyjno-terapeutycznego.

10. Monitorowanie i ocena efektów pracy pedagogiczno-psychologicznej.

11-12. Prezentacja i omówienie projektów indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

13. Analiza scenariuszy zajęć pedagogiczno-psychologicznych – struktura, treści, organizacja i przebieg zajęć.

14. Współpraca z rodzicami i instytucjami w zakresie udzielania indywidualnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Literatura:

1. Cieślik, A., Ligus R, Szecówka-Nowak M. i wsp. Indywidualny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli. FEM, Wrocław 2013.

2. Jurek. P, Pawlicka P. Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej. Podręcznik. Harmonia, Gdańsk, 2015.

3. Kielin J, Klimek-Markowicz K. Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualna. Sopot 2013.

4. Mańkowska I. Różyńska M. Ortograffiti z Bartkiem. Program. Gdynia 2011.

5. Pawełczak K. Diagnoza psychopedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. {w:] Buchnat M, Tylewska-Nowak B. (red,)Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualna w systemie edukacji. Difin, Warszawa 2012, 11-27.

6. Waloszek D. Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria. Wyd. Żak, Warszawa 2005.

7. Materiały szkoleniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, Część 1 Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz, 532).

Literatura uzupełniająca:

Wzory dokumentów, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, scenariuszy zajęć- strony internetowe.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę- warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach, wykonanie zadań projektowych.

Ocenę stanowi: samodzielne opracowanie indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego wychowanka oraz suma ocen cząstkowych uzyskanych podczas zajęć.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń oraz samodzielnej pracy projektowej, jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach.Wszystkie pozostałe nieobecności wymagają zaliczenia w ramach konsultacji.

Student podpisuje się w protokole, potwierdzając znajomość uzyskanej oceny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem jest nabycie przez studentów umiejętności planowania pracy pedagogicznej ukierunkowanej na indywidualizację oddziaływań w związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

Pełny opis:

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien:

-znać procedury organizacji i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

- znać główne założenia teoretyczne dotyczące projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych,

- analizować i interpretować wyniki wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka na potrzeby planowania zindywidualizowanych oddziaływań pedagogiczno-psychologicznych,

-formułować założenia i cele indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych, dobierać metody i środki ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów,

- analizować treści programów pedagogiczno-psychologicznych pod kątem dostosowania do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia,

-opracować własną propozycję indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego,

- wykazywać się otwartością na podejmowanie działań związanych z udzielaniem pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

Literatura:

Literatura: Teksty w PDF:

1.GODNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ I PROBLEM EDUKACYJNY

Redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz Andrzej Michał de Tchorzewski

Szczecin 2016:/ file:///C:/Users/admin/Desktop/google%20scholar%20projektowanie%20programów/Jazukiewicz_Godonosc.pdf

-Godność – dana i zadana człowiekowi. Wprowadzenie do tematu

-Metafizyka i doświadczanie godności

-Godność człowieka w świetle etyki

-Godność ludzka

-Godność w złożonej rzeczywistości współczesnejEwa Giermanowska Mariola Racław

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski

2.Polscy niepełnosprawni Pomiędzy deklaracjami a realiami pod redakcją Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty Żuchowskiej-Skiby Kraków 2015/polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-content/uploads/polsy_niepełnosprawni_pomiędzy_deklaracjami_a_realiami.pdf#page=15

3.Socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych

w wieku przedszkolnym /https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/6979/1/Zralek_Wolny_Socjoterapeutyczne_wsparcie_dzieci_nadpobudliwych.pdf

4.Integracja usług na rzecz rodzin – zagadnienia teorii i praktyki

/https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS-Przeperski-J.-Vargas-A.I.-Horna-Cieślak-M.-Kapler-L.A.-Integracja-usług-na-rzecz-rodziny.pdf

5.B.Dyrda: Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego w: Chowanna tom 1 (34) Dzieciństwo witraż bolesny pod red. E.Jarosz/ www.chowanna.us.edu.pl/vol/ch34.pdf#page=109 6.K.Pujer (red.) PROBLEMY OPIEKI WYCHOWANIA I TERAPII MONOGRAFIA EXANTE Wrocław 2016

ROZDZIAŁ 3. ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ WOBEC OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH/https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10807/opieka_wychowanie_terapia_monografia_1p.pdf?sequence=1

Literatura podstawowa:

*Cieślik, A., Ligus R, Szecówka-Nowak M. i wsp. Indywidualny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli. FEM, Wrocław 2013.

*Jurek. P, Pawlicka P. Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej. Podręcznik. Harmonia, Gdańsk, 2015.

*Kielin J, Klimek-Markowicz K. Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualna. Sopot 2013.

*Mańkowska I. Różyńska M. Ortograffiti z Bartkiem. Program. Gdynia 2011.

*Pawełczak K. Diagnoza psychopedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. [w:] Buchnat M, Tylewska-Nowak B. (red,)Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualna w systemie edukacji. Difin, Warszawa 2012, 11-27.

*Waloszek D. Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria. Wyd. Żak, Warszawa 2005.

*Materiały szkoleniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, Część 1 Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz, 532).

*J.Jagieła, Trudny uczeń w szkole, PDF.

*T.Polkowski: Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej (w:) Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze . - 2002, nr 3

*T.Polkowski: Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną w warunkach instytucji opiekuńczo- wychowawczej. Towarzystwo NASZ DOM 2004,2005,2006

*B.Błaszczyk, M.Posłuszna- Owcarz: Praca z rodzinami wychowanków, (w:) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 3

*J.Kur: Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną zalety i ograniczenia (w:) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 2

*M.Liciński: O przemocy. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Warszawa 2014

*J.Piekarski, E.Marynowicz-Hetka: Projekt działania i jego funkcje

*A. Sołbut: Terapeutyczna praca z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego- na przykładzie dwóch świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,(w:) Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Zeszyt 13 Edukacja i praca, pod red. R.Borzyszkowskiej, E.LemańskiejLewandowskiej, P.P.Gzybowskiego, Bydgoszcz 2009 r. *A.Sołbut: Wspieranie w rozumnym rodzicielstwie na przykładzie dobrych praktyk preferowanych w świetlicach dla dzieci, (w:) S.Badora, P.Maciaszczyk, M.Piątek (red.) Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania, Tarnobrzeg 2014 r.

*J.O.Prochaska, J.C.Norcross, C.C.Diclemente: Zmiana na dobre. Rewolucyjny program zmiany który pomoże ci przezwyciężyć złe nawyki. Warszawa 2008

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006

*J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003

*A.Sarnat-Ciastko, Tutoring w polskiej szkole, 2015.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199), z póź. zmianami. -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogicznopsychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532)

Literatura uzupełniająca:

Wzory dokumentów, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, scenariuszy zajęć- strony internetowe.

-Z.Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 2006.

-B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

-G.Gajewska: Problemy- dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra 1997

-G.Gajewska,,K.Bazydło-Stodolna, Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.

-S.Sostak, A.Tabaka, Porozmawiajmy o agresji Propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego, Kraków 2004.

-M.Musiał, Dobra relacja Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Wydawnictwo Mamania.2017.

- J.Trempała (red.),Psychologia rozwoju człowieka .Warszawa: Wydawnictwo PWN.2016.

-H.Stierlin, I.Rucke-Embden,N.Wetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańska 1999.

-M.Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983.

-A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000

-M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005

-M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006

-D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.