Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w przedszkolu cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3GOL1 Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w przedszkolu cz.1
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem w przedszkolu, umiejętność integracji różnych dziedzin wychowania przedszkolnego (umysłowego, społecznego, moralnego, emocjonalnego, technicznego, estetycznego, zdrowotnego i obywatelskiego). Wskazanie na globalny (integralny) charakter wychowania i edukacji przedszkolnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami pracy z dzieckiem w przedszkolu w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego zgodnie z podstawowymi kompetencjami kluczowymi przyjętymi w edukacji oraz integrowania treści edukacyjnych z innymi dziedzinami aktywności dziecka; przedstawienie treści związanych z metodami, zasadami i formami pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym, organizowaniem przestrzeni sali przedszkolnej, stosowaniem pomocy dydaktycznych, planowaniem pracy dydaktyczno – wychowawczej, formułowaniem celów kształcenia, aktywizowaniem dzieci w projektowanych sytuacjach edukacyjnych, dostosowywaniem sposobów pracy i komunikowania się do stylów poznawczych dzieci, preferencji sensorycznych i rodzajów inteligencji wielorakich, tworzeniem sytuacji sprzyjających konstruowaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych dzieci.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_7f

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Pedagogika przedszkolna

Liczba godzin: 16 h (w), 20 h (ćw);

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, metoda projektu

Punkty ECTS: 3.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 16h

udział w ćwiczeniach - 20h

przygotowanie do ćwiczeń - 26h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego - 3h

realizacja zajęć projektowych - 5h

teczka prac – 10 h

przygotowanie do zaliczenia – 4h

zaliczenie - 4h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 47 h; ETCS – 1,57

-O charakterze praktycznym - 62 h; ECTS – 2,07

Literatura:

Literatura podstawowa

Adamek I., Zbróg Z., (red.) (2011) Wczesna edukacja wobec wyzwań współczesności, Kraków

Doyla G., Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka, (2007) Key to Learning Polska

Filipiak, E. (2011) Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych, Bydgoszcz

Folejewska R., Zarzycka I. (2005) Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w przedszkolu, Warszawa: WSiP

Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska J., (red.) (2010) Edukacja dziecka – mity i fakty, Białystok 2010

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B.(2011) Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków

Sachajska, E. (1984) Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego

Programy wychowania w przedszkolu

Artykuły z czasopism: Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkolne ABC, Bliżej Przedszkola

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09 -sposób weryfikacji: zaliczenie / egzamin

2.Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16 - sposób weryfikacji: zaliczenie /egzamin

3.Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09 - sposób weryfikacji: zaliczenie / egzamin

3.Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań- K_U10 - - sposób weryfikacji: zaliczenie / egzamin

4.Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy - K_K08 - sposób weryfikacji: ocena

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie po semestrze V

Egzamin pisemny po semestrze VI, obejmujący tematykę zrealizowaną w ramach przedmiotu Metodyka pracy w przedszkolu cz. 1 i Metodyka pracy w przedszkolu cz. 2 (treści wykładów i ćwiczeń).

Egzamin pisemny: forma pytań - opisowe, problemowe, zadania pisemne otwarte (krótkiej odpowiedzi)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (cz. 1 i cz. 2) oraz 100% obecność na wykładach (cz. 1 i cz. 2).

Zaliczenie egzaminu:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: ocena pracy egzaminacyjnej z zastosowaniem skali ocen od niedostateczny do bardzo dobry.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.