Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-1YAEE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1 rok 1st. pedagogiki sem. letni
Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

1.Wprowadzenie podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu psychologii rozwoju człowieka i odniesienie ich do sfery funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego i osobowościowego

2. Zapoznanie ze wskaźnikami rozwoju, przebiegiem i mechanizmami zmian rozwojowych zachodzących w poszczególnych okresach życia.

3. Nabycie umiejętności dokonywania charakterystyki okresu rozwoju człowieka z uwzględnieniem wskaźników zmian rozwojowych i projektowania oddziaływań wspierających rozwój w poszczególnych sferach.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu:

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów: 1 rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład- l5 godzin

Ćwiczenia- 15 godzin

Punkty ECTS: 3,0

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacja multimedialna, praca indywidualna, zespołowa, projekty, konsultacje,

Bilans nakładu pracy studenta:

15 godz. - udział w ćwiczeniach

15 godz. -udział w wykładach

5 godz.- godziny konsultacji

25 godz.- przygotowanie do ćwiczeń

10 godz..- przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu

10 godz. – przygotowanie do egzaminu

Wskaźnik ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wvmagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz. (1,5 ECTS)

-o charakterze praktycznym : 45 godz, (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Trempała J. (red.). (2001) Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa, rozdziały: 6-13.

2.Harwas-Napierała B, Trempała J. (2007) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka

okresów życia człowieka. Tom 2, PWN, Warszawa

3. Trempała J. (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo

PWN Warszawa

4. Brzezińska A. (2010) Portrety psychologiczne człowieka. GWP Gdańsk

5. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2000) Psychologia rozwoju człowieka t1, Warszawa PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Piaget J. (2005) Mowa i myślenie dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

2. Schaffer H.R. (2005) Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

3. Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2011) Psychologia kluczowe koncepcje. Tom 1 – Podstawy psychologii, PWN, Warszawa, rozdział 3 – Rozwój przez całe życie.

4.Turner J.S., Helims D.B., (1999) Rozwój człowieka, WSiP Warszawa

5.Vasta R. , Haith M. M., Miller S. A. (1995), Psychologia dziecka. WSiP Warszawa

6.Brzezińska A. (2002) Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Scholar Warszawa

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym - K_W05

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju dziecka, adolescenta i człowieka dorosłego - K_W15

W zakresie umiejętności:

Potrafi animować prace nad rozwojem człowieka w poszczególnych okresach życia - K_U11

Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

W zakresie kompetencji społecznych:

Docenia znaczenie zdobytej wiedzy na temat czynników rozwoju człowieka i potrzebę współpracy różnych środowisk (rodziny, szkoły i placówek kulturalnych) w celu wspierania rozwoju człowieka - K_K02

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczony jest student, który zaliczył ćwiczenia i był obecny na minimum 51% wykładów. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie egzaminu pisemnego, który obejmuje polecenia otwarte wymagające opisowej odpowiedzi studenta, za każde z nich można uzyskać od 0 do 3 punktów. Otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu wymaga zdobycia przez studenta minimum 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk, Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów: 1 rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń, 15 godzin wykładów

Punkty ECTS: 3,0

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacja multimedialna, praca indywidualna, zespołowa, projekty, konsultacje,

Bilans nakładu pracy studenta:

15 godz. - udział w ćwiczeniach

15 godz. -udział w wykładach

5 godz.- godziny konsultacji

25 godz.- przygotowanie do ćwiczeń

10 godz..- przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu

10 godz. – przygotowanie do egzaminu

Wskaźnik ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wvmagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz. (1,5 ECTS)

-o charakterze praktycznym : 45 godz, (1,5 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

Trempała J. (red.). (2001) Psychologia rozwoju człowieka, PWN Warszawa

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2007) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2, PWN, Warszawa

Trempała J. (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, PWN W-wa

Brzezińska A. (2010) Portrety psychologiczne człowieka. GWP Gdańsk Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2000) Psychologia rozwoju

człowieka t1, PWN Warszawa

Uzupełniająca:

Piaget J. (2005) Mowa i myślenie dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Schaffer H.R. (2005) Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Zimbardo P., Johnson R., Mc Cann V. (2011) Psychologia kluczowe koncepcje. Tom 1 – Podstawy psychologii, Wyd. PWN, Warszawa, rozdział 3 – Rozwój przez całe życie.

Turner J.S., Helims D.B., (1999) Rozwój człowieka, WSiP Warszawa

Vasta R. , Haith M. M. , Miller S. A. (1995), Psychologia dziecka. WSiP Warszawa

Brzezińska A. (2002) Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Scholar Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.