Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2JAN Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
2 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
2 rok 1st. PIW stac. sem. letni
2 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. POW stac. sem. letni
2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. RES stac. sem. letni
2 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: II (semestr III, IV)

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów (w tym część zajęć online)

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 2 punkty ECTS

- o charakterze praktycznym: 3 punkty ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, zaliczeniu, przygotowanie do zajęć, dokształcanie się w dziedzinie nauk kierunkowych

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (K_W01).

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym ze źródeł w języku obcym (K_U04)

- potrafi sformułować wnioski, opracować, zaprezentować i omówić wyniki związane z tematyką właściwą dla pedagogiki (K_U05)

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U07),

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego (K_K01),

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, i zdolny do pprozumiemiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na koniec IV semestru;

Egzamin po zaliczeniu IV semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Lubaszewska, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Marzena Lubaszewska, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Marzena Lubaszewska, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Marzena Lubaszewska, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.