Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2JNI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
2 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
2 rok 1st. PIW stac. sem. letni
2 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. POW stac. sem. letni
2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. RES stac. sem. letni
2 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki 0800-S1-2JNI

Założenia (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki 0800-S1-2JNI

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest praktyczne stosowanie wszystkich sprawności językowych i utrwalanie umiejętności na poziomie B 1 oraz ich rozwijanie na poziomie B 2 wg klasyfikacji poziomów biegłości językowej Rady Europy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs zakłada przygotowanie studenta do porozumiewania się w krajach niemieckiego obszaru językowego w typowych sytuacjach komunikacyjnych, ale także podczas wymiany studenckiej, praktyk zawodowych lub przyszłej pracy.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: II rok studiów (semestr III i IV )

Liczba godzin: 60 w roku ( 30 godzin w semestrze III oraz 30 godzin w semestrze IV)

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta nad projektem oraz wykonywanie

zadań online, przygotowanie do zajęć, dokształcanie się w dziedzinie nauk kierunkowych

Literatura:

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B 1, KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

Koithan, Schmitz, Sieber, Sonntag, "Aspekte B 1+", Langenscheidt

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 2

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej

źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

H1A_W02 H1A_W03

K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania

interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

S1A_W05 S1A_W09

K_W18 ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego

rozwoju

K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych S1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne

umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym

i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

H1A_U01 H1A_U03 H1A_U10

K_U06

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na

piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych

z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno

z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

H1A_U01 H1A_U06 H1A_U11 H1A_U12

K_U07

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób

precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak

i z odbiorcami spoza grona specjalistów H1A_U07

K_U08

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości

i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów H1A_U06

K_U13

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować

i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem

i podejmowaniem działań profesjonalnych H1A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

H1A_K01 H1A_K04 S1A_K05

K_K07

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach

i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do

porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w

danej dziedzinie S1A_K02 H1A_K02

K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i

wykonuje działania pedagogiczne S1A_K03 S1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia są oceny z wypowiedzi ustnych, testów pisemnych oraz prezentacji projektów i prac terminowych. Zaliczenie na ocenę i odrębnie egzamin po semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.