Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii dewiacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2GUG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii dewiacji
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie (m.in. z wykorzystaniem teorii naukowych) różnych zjawisk społecznych mających znamiona dewiacji społecznej - wskazanie ich przyczyn, przebiegu i skutków.

Zajęcia mają przygotować studentów do lepszego rozpoznawania czynników ryzyka, które mogą sprzyjać pojawianiu się dewiacji społecznych, jak też wyposażyć ich w wiedzę dotyczącą mechanizmów kontroli społecznej jako sposobów przeciwdziałania zachowaniom dewiacyjnym i rozwiązywania wynikających z nich skutków.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 2_podstawowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: II rok, semestr III

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę z zakresu socjologii ogólnej tj. główne kategorie pojęciowe: grupa społeczna, interakcja, więzi społeczne, wpływ społeczny, struktura społeczna, klasa społeczna; Powinien potrafić dokonać analizy świata otaczającego z wykorzystaniem w/w kategorii pojęciowych, a także rozumieć specyfikę dziedziny naukowej oraz dostrzegać powiązania pomiędzy pracą socjalna a innymi naukami społecznymi.

Liczba godzin zajęć: 8 h wykładów, 7 h ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, film, praca w grupach, prezentacja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do egzaminu – 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 5 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 8 godzin

Przygotowanie prezentacji - 2 godzin

Razem : 25 godzin

Wskaźniki ilościowe: Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 8 godzin

Udział w ćwiczeniach – 7 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 20 godzin

Razem: 50 godzin

Łącznie: 75 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Becker H. S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, PWN, Warszawa 2009

2. Dziewanowska H. Przejawy dewiacji społecznej i postępowanie z dewiantami, Warszawa 1980,

3. B. Łukaszewski, Subkultury młodzieżowe- dewiacja, czy kapitał społeczny? Eksploracja i aplikacja wyników badań na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej, (w:) Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa 2014

4. Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańska 2005

5. Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, PWN, Warszawa 2013

6. J.I. Klingemann , Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa 2010

7. Perzanowski A., Odmieńcy: antropologiczne studium dewiacji, Warszawa 2009

8. Prokosz M., (red.) Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, Toruń 2004

9. Siemaszko A., Granice tolerancji, PWN, Warszawa1993

10. M. Sosnowska, Programy interwencyjne realizowane w środowisku osób świadczących usługi seksualne w Polsce(w:) Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1997

2. Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa1982

3. Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000

4. Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004

5. Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 200

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W05

Ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej. Sposób weryfikacji: test, dyskusja

K_W08

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami.Sposób weryfikacji: test, dyskusja

K_W09

Zna definicję podstawowych problemów społecznych. Posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. Sposób weryfikacji: test, dyskusja

Umiejętności:

K_U13

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.Sposób weryfikacji: dyskusja

Kompetencje społeczne:

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.Sposób weryfikacji: dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

wykłady - egzamin pisemny w formie testu, obecność na wykładach

ćwiczenia - zaliczenie pisemne, aktywność, obecność

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.