Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2SOD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Socjoterapia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników w metodykę pracy socjoterapeutycznej, wskazanie socjoterapii jako formy pomocy dzieciom i młodzieży w niwelowaniu niewłaściwych wzorców zachowań, a także zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie realizacji projektów socjoterapeutycznych.

Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć studenci będą mieli sposobność ku temu by:

• rozwijać swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

• nabywać umiejętności analizy programów socjoterapeutycznych.

• kształtować umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w wybranej grupie odbiorców.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Analiza procesu i metody socjoterapeutycznej w korygowaniu zaburzeń . Omówienie metod i technik wykorzystywanych w pracy socjoterapeutycznej. Przedstawienie modelu diagnozy socjoterapeutycznej. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Analiza zasad funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Nabywanie umiejętności analizy realizowanych programów socjoterapeutycznych. Kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w wybranej grupie odbiorców.Nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia spotkań socjoterapeutycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy, specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne,praca socjalna

Rok/semestr: II rok/ semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 7 godz. - ćwiczenia, 8 godz.- wykłady

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- udział w ćwiczeniach 7 h

- udział w wykładach 8 h

- przygotowanie do ćwiczeń- 15 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

- przygotowanie i realizacja projektu socjoterapeutycznego 10 h

- przygotowanie i uczestnictwo w egzaminie 15 h

Razem 60 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 h/1,0 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 35 h/1,0 pkt.ECTS

Zakres treści przedmiotu;

Socjoterapia jako forma pomocy dzieciom z grup ryzyka lub przejawiającym zaburzenia zachowania. Socjoterapia proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza. Model urazu psychicznego i formy jego redukcji. Terapeutyczna, edukacyjna i rozwojowa funkcja spotkań socjoterapeutycznych. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych – rola socjoterapeuty. Strategie oddziaływań w socjoterapii. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego. Przebieg spotkań socjoterapeutycznych. Opór w socjoterapii. Specyfika diagnozy w socjoterapii. Analiza technik motywacyjnych do zmian. Zasady konstruowania programów socjoterapeutycznych i. Analiza wzorcowych projektów socjoterapeutycznych .

Literatura:

Sawicka K. (1999) Socjoterapia, Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczni-Pedagogicznej MEN.

Sobolewska Z.(1993), Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży - zasady projektowania, Warszawa.

Młyńczyk W.(red.), Socjoterapia,teoria i praktyka. T. 1-5,Warszawa 2007-2011.

Boryszewska J. (red.), Socjoterapia w praktyce szkolnej.Materiały dla prowadzących zajęcia, Łomża 2013.

Deptuła M.,(red.) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2005.

Floryszczak M., Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii. „Opieka, Wychowanie, Terapia.” - 2004, nr 3/4.

Jagieła, Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków 2009

M. Wilk, Diagnoza w socjoterapii, GWP, Gdańsk 2014

B. Jankowiak/red/, Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, UAM, Poznań 2013

Efekty uczenia się:

K_W06 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą kierowania grupą socjoterapeutyczną i procesów w niej zachodzących

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, norm i procedur socjoterapeutycznych .

K_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami celów socjoterapeutycznych

K_U09 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań socjoterapeutycznych

K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji grupowych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do zamierzonych celów socjoterapeutycznych.

K_K02 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, wykład , pogadanka, gra dydaktyczna. aktywizujące metody zespołowe.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu zajęć socjoterapeutycznych,praktyczna realizacja projektu .

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

• obecność na zajęciach dydaktycznych;

• oceniania ciągłego- aktywność studenta na zajęciach;

• przygotowanie projektu zajęć socjoterapeutycznych;

• ocena realizacji projektu socjoterapeutycznego.

Forma zaliczenia wykładów- egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe
warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.