Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asystentura rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2XGWU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Asystentura rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

- ułatwienie studentom zdobycie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prawnych dotyczących asystentury rodziny,

- w wyniku realizacji przedmiotu student powinien umieć identyfikować potrzeby rodzin oraz dostrzegać konieczność doskonalenie własnych umiejętności z zakresu metodyki pracy z rodziną.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

15 godzin (8 godz. wykłady, 7 godz. ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_5 do wyboru

Liczba godzin: 15 godz. (8 godz. wykład, 7 godz. ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

- obecność na wykładach i ćwiczeniach – 15 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 22,5 godz.

Razem: 37,5 h – 1,5 pkt ECTS

Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu, wykonanie zadań do modułów na platformie – 37,5 h – 1,5 pkt ECTS

Literatura:

G. Brotherton, H. Davis, G. McGillivray, Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, CRZL, Warszawa 2014.

T. Caselman, K. Hilli, Praca terapetyczna z rodzinami. Kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny, CRZL, Warszawa 2014.

C. Sutton, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

I. Krasiejko, M. Ciczkowska-Giedziun (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Warszawa 2016.

I. Krasiejko, F. Bronk, M. Jezior i in., Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2017.

I. Krasiejko, Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.

Czasopiśmiennictwo pedagogiczne.

Ustawodawstwo socjalne.

Efekty uczenia się:

Student:

zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo K_W03

zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania K_W09

potrafi korzystać z wiedzy socjologicznej, pedagogicznej, filozoficznej, prawnej i ekonomicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych K_U02

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania K_U04

ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, wykorzystanie narzędzi multimedialnych.

Forma zaliczenia przedmiotu:

• pisemna praca zaliczeniowa sprawdzająca znajomość omawianych treści, wykonanie zadań do modułów oraz aktywność podczas zajęć

• uzyskanie pozytywnej oceny z pracy (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.