Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-3GIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3 rok 1st. PS niestac.
Moduł praktyki zawodowe - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Założenia (opisowo):

Celem praktyk jest zdobycie przez studentów indywidualnego doświadczenia w kontakcie z klientami pomocy społecznej.

Jest to praktyka ciągła o charakterze stażowym, odbywająca się indywidualnie.

Skrócony opis:

Nazwa kierunku studiów: praca socjalna

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-3GIS

Język przedmiotu: język polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: III rok studiów, semestr I

Wymiar praktyk: 150 h

Pełny opis:

Miejsce odbywania praktyki:

Praktyka może się odbywać w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych (intelektualnie, psychicznie i fizycznie), w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych oraz innych instytucjach o charakterze pomocowym – jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki zawodowej będzie zgodny z profilem kierunku praca socjalna a w jednostce zatrudniony jest pracownik socjalny.

Literatura:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i wynikające z niej rozporządzenia

- regulamin placówki, w której odbywane są praktyki

- inne dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki - miejsca odbywania praktyk

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student: posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych (K_W11);

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej (K_W13);

Umiejętności

Student: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania (K_U04);

posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej K_U07;

potrafi realizować założenia pracy socjalnej we współdziałaniu z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych technik pracy K_U10;

potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań K_U16;

monitoruje przebieg i efekty własnych działań i innych oraz poddaje je ocenie z perspektywy profesjonalnej pracy socjalnej K_U17;

posiada umiejętności sporządzania podstawowych dokumentów i analiz oraz interpretacji konkretnych problemów z zakresy pracy socjalnej z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i programów informatycznych K_U18;

Kompetencje społeczne

Student: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących pracę socjalną; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie K_K04;

potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni następuje po:

-przedłożeniu przez studenta potwierdzenia opiekunka praktyki z ramienia placówki o terminie realizacji praktyki (pieczątka i podpis w dzienniczku praktyk);

-przedstawieniu w formie pisemnej opinii i oceny odbytej praktyki w stopniu (skala 2-5) wydanej przez opiekuna praktyki z ramienia placówki, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania studenta;

-przedstawienia przez studenta wymaganej dokumentacji – dzienniczka praktyk i ewentualnie ustnej opinii studenta na temat przebytej praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.